Semantik och pragmatik

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5LN230

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till vetenskaplig beskrivning av språklig betydelse och en historisk genomgång av olika ansatser till beskrivning av språklig betydelse inom lingvistiken. I detta ingår grundläggande semiotik vari i ingår både lexikal och kompositionell semantik. I kursen tas även extensioner och extensionell analys (mängdlära), definitioner och prototyper, introduktion till sanningsvillkorssemantik och logisk analys samt relationen mellan semantik och pragmatik upp. Kursen behandlar också grundläggande pragmatik, till exempel presupposition, troper (ironi, metafor och metonymi), talakter, konversationella maximer och implikatur.

Kursen ingår även som delkurs i Lingvistik B och kan inte läsas tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin