Lingvistik I (introduktion)

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN225

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN225
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 juni 2009
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i

Språkteknologiprogrammet (STP) och Logopedprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-02-15.

Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, En B

Mål

Utbildningen syftar till att ge en introduktion till ämnet lingvistik och en översikt över dess

delområden. Ett viktigt delmål är att de studerande skall få en terminologisk grund för vidare

lingvistikstudier.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

* i huvuddrag återge hur man i lingvistiken definierar begreppet språk och resonera om dess tillämplighet på människors talspråk, skriftspråk, på djurs kommunikation och på dator- och programmeringsspråk, etc.

* beskriva följande grundvalar för språkklassifikation och skillnaderna mellan dem: genetisk, typologisk, areal, geografisk (dialekter), social (sociolekter, register), samt standard kontra icke-standard

* tala om i stora drag hur många språk som talas i världen idag, och hur man kommer fram till den siffran

* utifrån exempel diskutera några grundläggande begrepp inom fonetik

* beskriva och exemplifiera grundläggande begrepp inom morfologin, såsom: ord, morfem och allomorf, slutna och öppna klasser; fria och bundna morfem; ordstruktur: avledning, sammansättning och böjning

* definiera och analysera språkligt material med avseende på följande begrepp inom grammatik: ordklasser; satsstruktur: hierarkisk struktur, syntaktiska kategorier, huvud- och bisats, verbklasser; syntaktiska funktioner; semantiska roller

* redogöra för grundläggande begrepp inom semantik och pragmatik inklusive lexikalisk semantik, kompositionell semantik, lexikal och strukturell tvetydighet, talakter, diskurs

* beskriva grundläggande begrepp inom språkanvändning samt resonera kring skillnader mellan manligt och kvinnligt språkbruk

* beskriva grundläggande begrepp inom datorlingvistik samt nämna några av datorlingvistikens tillämpningsområden.

Innehåll

Presentation och diskussion av lingvistiska forskningsområden såsom fonetik, grammatik, semantik, pragmatik, språkanvändning och datorlingvistik.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i första terminens studier inom ämnesområdet lingvistik. Fördjupning till filosofie kandidatexamen kräver ytterligare 82,5 hp inom detta, varav en kandidatuppsats om15 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin