Akvatisk miljöanalys

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TV021

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TV021
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1F, Geovetenskap G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Biologi, Ekologi samt Sannolikhet och statistik eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • Tillämpa en effekt-dos-känslighetsanalys för att studera effekter av miljöproblem i akvatiska miljöer
  • Redogöra för de viktigaste miljöproblemen som påverkar samhället och de akvatiska ekosystemen i Sverige och dess omedelbara närhet
  • Rangordna dessa problem kvantitativt
  • Analysera miljöproblem med en stor areell utbredning med hjälp av geografiska informationssystem
  • Redogöra för grundläggande principer för att modellera förväntade resultat av åtgärder inom akvatiska miljöproblem

Innehåll

Kursen är indelad i två huvuddelar: Delen vattenföroreningar handlar om de stora kemiska miljöhoten mot främst akvatiska ekosystem dvs. försurning (av främst sjöar, vattendrag och grundvatten), övergödning (av främst sjöar och kustvatten) och förgiftning (metaller, radioaktiva ämnen och organiska miljögifter av främst sjöar, vattendrag och kustvatten). Ett system för att rangordna miljöhot behandlas, liksom grundläggande effekt-dos-känslighetsanalys för ekosystem. Den teoretiska delen av momentet ekosystemmodellering tar upp principer och processer som reglerar spridning, bioupptag och effekter av olika typer av miljöförstörande substanser i akvatiska ekosystem. Kursen tar upp olika former för miljödata (regressionsanalys, transformationer, etc.), olika massbalansmodeller för miljöförstörande substanser, samt olika metoder för att åstadkomma "blandade" statistiska och dynamiska modeller. Avsnittet behandlar också grundläggande begrepp som tids- och areakompatibla data.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer.

Examination

En rapport från laborationerna (1 hp) och ett skriftligt prov som anordnas vid slutet av kursen (4 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin