Inkludering och exkludering i specialpedagogiska sammanhang

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4PE051

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4PE051
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Specialpedagogik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 februari 2013
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot specialpedagogik. Den kan också ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp.

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande ha fördjupade kunskaper när det gäller att identifiera, problematisera och kritiskt granska betingelserna för inkludering och exkludering av barn/ungdomar i behov av särskilt stöd i ett socialt rättviseperspektiv.

Den studerande förväntas självständigt kunna

- identifiera betingelser för inkludering och exkludering inom det specialpedagogiska området

- kritiskt granska och ta ställning till olika förhållningssätt gällande inkludering och exkludering inom det specialpedagogiska området

- redogöra för framväxt av det specialpedagogiska forskningsområdet, nationellt och internationellt

- kommunicera skilda perspektiv på inkludering och exkludering och deras implikationer för undervisning, kunskapsutveckling och socialisationsprocess för personer i behov av särskilt stöd.

Innehåll

- Nationella och internationella specialpedagogiska policy- och styrdokument

- Specialpedagogiska traditioner och villkor för inkluderande/exkluderande undervisning, såsom inkludering i eget lärande/empowerment, inkludering ur genus- och mångfaldsperspektiv, inkludering med utgångspunkt i tillgänglighet och olika uttrycksformer, inkludering i rummet, social inkludering

- Nationell och internationell forskning om inkluderande/exkluderande undervisning

Undervisning

Föreläsningar och seminarier. Distansundervisning

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och bedömning av muntliga och skriftliga uppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin