Nätbaserad juridisk översiktskurs

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2JF068

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2JF068
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, 20 maj 2013
Ansvarig institution
Juridiska institutionen

Allmänt

Fastställd den 20 maj 2013 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen. Kursplanen träder i kraft den 1 juli 2013.

Allmänt

Kursen omfattar 15 högskolepoäng (15 ECTS credits) och är en fristående kurs på grundnivå. Kursen vänder sig till alla som önskar sig grundläggande juridiska kunskaper. Den kan inte tillgodoräknas i juris kandidat- eller juristexamen vid Uppsala universitet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens mål som förväntade studieresultat

Övergripande mål

Kursen syftar till att ge allmänbildande och praktiskt användbara baskunskaper inom juridikens kärnområden civil-, straff- och processrätt. Den ska vidare ge en orientering om offentlighetsprincipen och de grundläggande rättssäkerhetsgarantierna i förvaltningsförfarandet. Studierna organiseras så att de studerandes förmåga till konkret problemlösning utvecklas och deras färdighet i muntlig framställning tränas.

Delmål

Efter avslutad kurs ska de studerande ha

 • översiktlig kännedom om rättssystemets uppbyggnad samt om rättens källor, arbetsmaterial och metoder,
 • översiktlig kunskap om förhållandet mellan svensk rätt och EU-rätt,
 • översiktlig kunskap om den förmögenhetsrättsliga systematiken,
 • grundläggande kunskaper om
 1. reglerna om rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga,
 2. reglerna om avtal och de för allmänheten viktigaste avtalstyperna konsumentköp, fastighetsköp, bostadshyra och anställningsavtal,
 3. reglerna om fordringsrätt,
 4. reglerna om utomobligatoriska skadestånd,
 5. vad som är utmärkande för olika associationsformer,
 6. huvudpunkterna i den arbetsrättsliga lagstiftningen om medbestämmande, anställningstrygghet och jämställdhet,
 7. de rättsregler som berör familjen, med tyngdpunkt på regleringen om makars, sambors och underårigas ekonomiska förhållanden.
 • översiktlig kunskap om det svenska domstolsväsendet och om vissa olika former för tvistlösning,
 • kännedom om innebörden av elementära processuella begrepp av betydelse i vardagslivet,
 • kännedom om förutsättningarna för exekution i olika former,
 • kännedom om hur straff- och tvistemålsprocesser inleds, fortsätts och avslutas,
 • grundläggande uppbyggnaden av det straffrättsliga systemet,
 • grundläggande kunskap om rättssäkerhetsgarantierna i förvaltningsförfarandet i första instans, samt
 • grundläggande kunskap om offentlighetsprincipen.

Efter avslutad kurs ska de studerande ha förmåga att

 • identifiera juridiska problem i en ostrukturerad, komplex kontext,
 • identifiera tänkbara lösningar på juridiska problem,
 • dela upp juridiska problem i delfrågor som ett led i problemlösningsprocessen,
 • med hjälp av lagboken lösa juridiska vardagsproblem,
 • själständigt söka juridiskt källmaterial,
 • översiktligt analysera juridisk källmaterial genom tolkning av rättskällor, formulera relevanta juridiska argument för och emot olika lösningar på juridiska problem,
 • se samspelet mellan rätt och samhälleliga mål så som ekonomisk effektivitet, jämställdhet och hållbar utveckling,
 • självständigt ta ställning i juridiska frågor genom att bedöma styrkan hos olika argument och väga dem mot varandra, samt
 • i skriftlig form presentera juridiskt material, med särskild tonvikt på presentation av och argumentation för lösningar på juridiska problem.

Betygskriterier

För godkänt betyg (G) ska studenten på ett beskrivande, sammanfattande, refererande, reflekterande och analytiskt sätt uppnå samtliga av de förväntade studieresultaten.

För det högre betyget väl godkänt (VG) ska studenten, utöver nivån för betyget G, genom ett strukturerat, självständigt och kritiskt värderande sätt visa förmåga till ett analytiskt förhållningsätt och även kunna göra ställningstaganden som bygger på en övertygande argumentation och en viss grad av självständighet.

Innehåll

Kursen behandlar följande rättsområden: allmän rättslära, civilrätt, straffrätt, processrätt samt allmän förvaltningsrätt.

Undervisning

Kursen bedrivs som nätbaserad utbildning. Undervisning, information, kommunikation och tentamen sker via ett e-klassrum på Internet. I kursen ingår poänggivande obligatoriska inlämningsuppgifter. Dispens från obligatoriska moment kan, om särskilda skäl föreligger, medges av kursföreståndaren. Vid sådan dispens ska regelmässigt tilläggsuppgifter fullgöras.

Examination

Kursen avslutas med skriftlig tentamen. För godkänt resultat krävs, förutom godkänd tentamen, att samtliga obligatoriska inlämningsuppgifter samt eventuella tilläggsuppgifter fullgjorts.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är författningstext, kurslitteratur, utdelat seminariematerial, utdelade rättsfall samt egna handskrivna anteckningar. Närmare bestämmelser om tentamen och tillåtna hjälpmedel vid tentamen meddelas i undervisningsplanen.

Vid examination används betygsgraderna underkänd, U, samt de godkända betygsgraderna godkänd, G, och väl godkänd, VG. Studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov har rätt till omtentamen. Tidpunkt för omtentamen fastställs vid behov.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin