Infektionsbiologisk evolution, epidemiologi och kontroll

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MK009

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MK009
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Infektionsbiologi A1F, Medicinsk vetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 22 maj 2013
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Allmänt

Kursen ingår i masterprogrammet i infektionsbiologi.

Behörighetskrav

Ett års studier vid masterprogrammet i infektionsbiologi eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande engelska B.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

• förklara principerna bakom uppkomst och evolution av patogena mikroorganismer

• använda relevanta bioinformatiska metoder för att genetiskt bestämma ursprung och möjlig utveckling av patogena mikrober

• använda epidemiologisk metodik för att beskriva frekvensen och utbredningen av sjukdom och hälsa i populationer samt för att utvärdera orsakssamband

• redogöra för förekomst, uppkomst, risker och smittspridning av livsmedelsburna infektioner samt att värdera risker i relation till beteende, hantering och regelverk

• redogöra för och värdera metoder för att och förutsäga utbrott, övervaka och förhindra smittsamma infektioner särskilt avseende s.k. ”emerging infections” och zoonoser

• identifiera och analysera de viktigare infektionssjukdomarnas roll ur ett globalt perspektiv med särskild hänsyn till utvecklingsländernas problematik

• tolka, kritiskt värdera, extrahera och kommunicera vetenskapliga publikationer och annan information inom huvudområdet i både tal och skrift

Innehåll

Kursen ingår i termin tre (av fyra) på masterprogrammet i infektionsbiologi och består av följande moduler: mikrobiell evolution, epidemiologi, livsmedelsmikrobiologi, zoonoser, övervakning samt globala infektioner. De ingående kursmomenten ska komplettera tidigare förvärvade, molekylära och biomedicinska kunskaper inom infektionsbiologi och ge en övergripande kunskap om infektionssjukdomars uppkomst, förekomst, utveckling och spridning samt verktyg för kontroll och prevention av spridning av dessa på lokal och internationell nivå.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar som ges av specialister från akademi, sjukhus, myndigheter samt läkemedelsindustri. Obligatoriska moment som ingår är datorlaborationer, seminarier, gruppövningar och studiebesök. Om resurser finns ingår dessutom en avslutande studieresa.

All undervisning sker på engelska.

Examination

Examinationen består av ett skriftligt prov med betygsgrad underkänd, godkänd eller väl godkänd. De obligatoriska momenten examineras vid seminarier, muntliga presentationer/redovisningar och genom skriftliga redovisningar och ges betyget underkänd eller godkänd (provkoder). För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga delprov samt godkänt deltagande i och redovisning av obligatoriska moment. Slutbetyg på kursen baseras på en sammanvägning av betyg på alla ingående prov. Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin