Organisation II: Organisationen och omvärlden

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE996

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FE996
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 21 januari 2015
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Behörig är den som följt kurser om 30 hp inom företagsekonomi A-nivå och har 15 hp avklarade från A-nivån.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

  • redogöra för ett företags relationer till omgivningen
  • förstå villkoren för organisatorisk förändring och förnyelse
  • förstå hur digitaliseringen påverkar organiseringen
  • förstå hur interkulturella faktorer påverkar organisationer
  • reflektera över organisationsteorins tillämpning i praktiken
  • självständigt och kritiskt formulera och analysera problem i en organisatorisk kontext
  • presentera resultaten av genomförda uppgifter på ett sätt som uppfyller kraven på vetenskaplighet och normer för akademiskt skrivande
  • tillägna sig en insikt om ett kritiskt och självständigt förhållningssätt till de modeller som förmedlas i kursen

Innehåll

Kursen är en fördjupning som tar utgångspunkt i de kunskaper studenterna fått genom kursen Organisation I: Individen och gruppen i organisationen. Syftet är att studenten ska uppnå fördjupade kunskaper om villkor för relationer mellan organisationer och deras omvärld. Kursen omfattar tre huvudsakliga delar: organisationsförändring, digitaliseringens påverkan samt interkulturella aspekter. Organisationen är ett system för maktutövning som begränsas av interna och externa förhållanden. Det omgivande samhället ändrar kontinuerligt villkoren för dessa förhållanden, vilket kräver anpassning av organisationen. Även digitaliseringen påverkar organisationen på flera nivåer/områden och skapar både möjligheter och problem. Ny teknik ställer krav på bland annat kunskap om etiska övervägande och hur lärande och beslutsfattande i organisationer påverkas. Många organisationer berörs också av den globala ekonomin. I denna är det viktigt att förstå interkulturella aspekter och dess påverkan på organiseringen. Det omfattar bl.a. frågor om organisationers sociala ansvarstagande.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Detta är en campusbaserad kurs men även webbaserade verktyg ingår. Information om olika aktiviteter som t.ex. arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns på kursens webbplats och i studiehandledningen.

Examination

Slutbetyg på hela kursen ges med Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Examination sker i löpande form genom olika examinationsmoment som skrivningar, arbetsuppgifter, och grupparbeten. Slutbetyget sätts genom en sammanvägning av examinationsmomenten. Löpande examination innebär att uppgifter och prov måste fullföljas inom ramen för kurstillfällets längd. Dock finns möjlighet att via uppsamlingsskrivningar erhålla godkänt på kursen utan omregistrering

Mer detaljerad information om hur sammanvägningen går till framgår av studiehandledningen som publiceras på kursens webbplats.

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS! Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin