Akvatisk miljöanalys

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TV021

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TV021
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1F, Geovetenskap G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 29 april 2015
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Biologi 5 hp, Ekologi 5 hp samt Sannolikhet och statistik 5 hp eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • tillämpa miljöanalyscykeln för att studera effekter av miljöproblem i akvatiska miljöer
  • redogöra för principerna i svenska bedömningsgrunder, miljömål, vattenförvaltning och internationella överenskommelser
  • redogöra för hur eutrofiering, försurning och miljögifter påverkar akvatiska ekosystem i Sverige samt hur de påverkar samhället och debatter om hur dessa problem hanteras.
  • använda bedömningsgrunder, offentlig miljödata och teknik från geografiska informationssystem för att analysera miljöproblem med en stor areell utbredning
  • redogöra för begreppet naturlighet med avseende på ytvatten
  • kritiskt analysera miljödata och modellprognoser med statistisk för att kvantifiera historiska och framtida mänsklig påverkan på akvatisk miljö

Innehåll

Kursen är indelad i två huvuddelar: Delen vattenföroreningar handlar om de stora kemiska miljöhoten mot främst akvatiska ekosystem dvs. försurning (av främst sjöar, vattendrag och grundvatten), övergödning (av främst sjöar och kustvatten) och förgiftning (metaller och organiska miljögifter i främst sjöar, vattendrag och kustvatten). Detta är underlag för kursens andra del som hanterar det svenska systemet för rangordning av miljöhot, bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, samt relaterad lagstiftning och internationella överenskommelser. Den teoretiska delen av momentet miljöanalys tar upp principer för att bedöma och åtgärda miljöförstörande substanser i akvatiska ekosystem, inom ramen för miljöanalyscykeln . Kursen använder olika former av miljödata, olika modeller för miljöförstörande substanser samt olika metoder för att åtgärda problem, inklusive aspekter kring politik och offentligt debatt. Kursen ger en introduktion till användning av geografiska informationssystem.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer.

Examination

Rapport från laborationerna (1 hp) och ett skriftligt prov som anordnas vid slutet av kursen (4 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin