Lingvistik I (introduktion)

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN225

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN225
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 december 2016
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom termin 1 på språkteknologiprogrammet, inom masterprogrammet i språkteknologi och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna

- i huvuddrag återge hur man i lingvistiken definierar begreppet språk;

- beskriva följande grundvalar för språkklassifikation och skillnaderna mellan dem: genetisk, typologisk, areal, geografisk (dialekter), social (sociolekter, register), samt standard- kontra icke-standardspråk;

- definiera och analysera språkligt material med avseende på begrepp som används inom grammatik, såsom ord, morfem, slutna och öppna ordklasser, satsstruktur och hierarkisk struktur;

- utifrån exempel diskutera några grundläggande begrepp inom delområdena fonetik, semantik, språkanvändning, och datorlingvistik

i stora drag beskriva språkdemografi, språkkontakt och språkförändring.

Innehåll

Presentation och diskussion av lingvistiska forskningsområden såsom fonetik, grammatik, semantik, pragmatik, språkanvändning (inkl. historisk lingvistik, psykolingvistik, sociolingvistik och språktypologi) och datorlingvistik.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings-, laborations- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment: salstentamen, hemtentamen, övningstillfällen med obligatoriska övningar. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin