Akvatisk miljöanalys

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TV021

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TV021
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1F, Geovetenskap G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 maj 2017
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Biologi 5 hp, Ekologi 5 hp samt Sannolikhet och statistik 5 hp eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • tillämpa miljöanalyscykeln för att identifiera och åtgärda aktuella miljöproblem i akvatiska ekosystem
  • redogöra för principerna i svenska bedömningsgrunder, miljömål, vattenförvaltning och internationella överenskommelser
  • redogöra för orsaker, utbredning och konsekvenser av aktuella vattenkvalitetsproblem
  • använda bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, statistiska metoder och geografiska informationssystem för att analysera miljöproblem med en stor areell utbredning
  • analysera förändringar över tid i vattenkvalitet och bedömma orsakerna till förändringarna
  • muntligen och skriftligen presentera, diskutera och analysera aktuella vattenkvalitetsproblem med hjälp av kritisk granskning av egna och andras resultat

Innehåll

Kursen är indelad i en teoretisk och en praktisk del. Inom den teoretiska delen behandlas orsaker, utbredning och konsekvenser av de stora kemiska miljöhoten mot främst akvatiska ekosystem, dvs. försurning , övergödning, brunifiering och förgiftning i sjöar, vattendrag och kustområden. . Detta är underlag för kursens andra del där miljöanalyscykeln skall tillämpas för olika svenska vattensystem med hjälp av befintliga data. I miljöanalyscykeln ingår problemidentifiering, planering, datahantering, dataanalys, utvärdering, rapportering och åtgärdsanalys. För problemidentifiering används bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, samt relaterad lagstiftning och internationella överenskommelser. För dataanalys och utvärdering används olika statistiska metoder samt teknik från geografiska informationsystem. .

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar med fokus på självständiga dataanalyser och en exkursion

Examination

Kursen examineras genom rapporter av dataanalyser (2 hp), seminarier (1 hp) och ett skriftligt prov (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin