Utbildning, arbetsmarknad och professioner

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE181

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4PE181
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utbildningssociologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Kursen syftar till att ge kunskaper om utbildningssystemets förhållande till arbetsmarknaden i stort och dess betydelse för olika professioner. Kursen innehåller även en introduktion till professionssociologi.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • diskutera förhållandet mellan utbildning och arbetsmarknad med hjälp av utbildningssociologiska och professionssociologiska perspektiv
  • redogöra för den roll utbildning har för olika professioner
  • redogöra för hur förändringar på utbildningsområdet påverkar förhållandet mellan å ena sidan utbildning och å andra sidan arbetsmarknad och professioner.

Innehåll

  • Förhållandet mellan utbildningssystem och arbetsmarknad
  • Förhållandet mellan utbildningssystem och professioner
  • Vetenskapliga traditioner som analyserar professioner och förhållande mellan utbildning och arbetsmarknad

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras skriftligt. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin