Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE012

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4PE012
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 12 januari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 b/6 b)

Mål

Syftet med kursen är introducera ämnena svenska och svenska som andraspråk och deras innehåll samt att presentera och diskutera centrala språkliga begrepp som kan användas för att beskriva såväl språkutveckling som språkets roll för identitetsskapande. Kursens innehåll ger också en grund för senare kurser i svenska inom grundlärarprogrammet F-3 .

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för svenskämnenas framväxt och ge exempel på relationen mellan styrdokument och denna framväxt
 • beskriva och diskutera identitetsskapande genom språk, skönlitteratur och estetiska uttrycksformer i relation till barns- och ungas språkliga erfarenhetsvärldar
 • använda grundläggande grammatiska begrepp och diskutera dem utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv
 • identifiera och beskriva olika drag i barns- och ungas första- och andraspråkutveckling
 • visa kommunikativ förmåga i akademiska och för professionen relevanta sammanhang.

Innehåll

Under kursen behandlas följande områden:

 • Svenskämnenas identitet och framväxt.
 • Skolans styrdokument med specifikt fokus på svenskämnena.
 • Grammatiska begrepp från fonetik till pragmatik.
 • Specifika drag i barns- och ungas första- och andraspråkutveckling.
 • Identitetsskapande genom språk, skönlitteratur och estetiska uttrycksformer.
 • Barns och ungas språkliga erfarenhetsvärldar i vardag och skola.
 • Egen skriftspråklig utveckling.
 • Forskningsmetoder för att studera olika aspekter av svenskämnena.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och litteraturbearbetningar.

Examination

Kursen examineras skriftligt och praktiskt, exempelvis genom salsskrivning, skriftlig inlämningsuppgift och examinerande workshop.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetes samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin