Molekylär biofarmaci

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FG288

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FG288
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 16 november 2017
Ansvarig institution
Institutionen för farmaci

Allmänt

Ersätter kursen 3FG820 Biofarmaci och kan inte ingå i samma examen som denna.

Ersätter och motsvarar 3FG880, molekylär biofarmaci.

Kursen ges på engelska vid behov.

Behörighetskrav

För sökande inom:

- Apotekarprogrammet ska den studerande ha 150 hp inom programmet inklusive godkända kurser i galenisk farmaci och farmakokinetik (7,5 hp) samt ha genomgått alla kurser på termin 1-7 inom programmet.

- Receptarieprogrammet ska den studerande ha minst 120 hp inom programmet inklusive godkänd farmakokinetik och godkänd kurs i galenisk och fysikalisk farmaci samt ha genomgått alla obligatoriska kurser på termin 1-5 inom programmet.

- Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik skall den studerande ha minst 120 hp inom programmet inklusive programkurs i galenisk farmaci och farmakokinetik.

- Antagen till masterprogrammet i Läkemedelsmodellering.

För fristående kurs krävs 150 hp varav kunskaper motsvarande 60 hp farmaci inklusive grundläggande utbildning i galenisk farmaci och farmakokinetik. Annan utbildning prövas individuellt.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

De studerande skall efter genomgången kurs:

  • kunna beskriva biofarmacins roll i läkemedelsutveckling inom läkemedelsindustrin
  • kunna förklara biofarmaceutiska, fysiologiska, biokemiska och cellbiologiska aspekter på läkemedels transport och metabolism i mag-tarmkanalen och i levern
  • kunna analysera vilka mekanismer inom läkemedels transport och metabolism som leder till läkemedelsinteraktioner under specifika förutsättningar (effekt av polyfarmaci, födointag, populationskinetik).
  • beskriva och tillämpa datorbaserade och experimentella metoder för att studera dessa processer och interaktioner.
  • kunna planera, sammanställa, analysera och rapportera experiment och vetenskaplig litteratur som har betydelse för biofarmaceutiska frågeställningar.
  • kunna redogöra för regulatoriska krav inom det biofarmaceutiska området

Innehåll

Fysiologisk, biokemisk och cellbiologisk bakgrund till mag-tarmkanalens och leverns fysiologi och hur det relaterar till läkemedels transport och metabolism.

Grundläggande förståelse av vilka metoder som använts till att studera upplösning, permeabilitet, transittider, stabilitet och metabolism och fysiologiskt baserad farmakokinetik. Detta inkluderar in silico-, in vitro-, in situ- och in vivo- metoder. Av stor betydelse är att förstå möjligheter och begränsningar i att förutsäga biofarmaceutiska processer i människa.

En mekanistisk förståelse för hur läkemedel transporteras över celler samt metaboliseras för att möjliggöra analys av hur olika molekylära egenskaper kommer påverka dessa processer. Vidare förståelse för läkemedelsinteraktioner samt interaktion med föda och hur dessa processer kan påverka läkemedelsabsorption från tarmen och hepatisk extraktion.

Översikt av formuleringsprinciper som kan användas för att kunna uppnå en optimal oral beredningsform vid olika typer av problemläkemedel. Aspekter på hur och när andra administreringsvägar är lämpliga att använda.

Regulatoriska aspekter på läkemedels absorption, biotillgänglighet och bioekvivalens utifrån guidelines från t.ex. FDA och EMA.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer, litteraturarbete.

Obligatoriska moment: Kursstart, gruppövningar, laborationer och litteraturarbete.

Examination

Muntligt eller skriftligt prov sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs förutom godkänt prov (provkod), godkänt resultat på litteraturarbete (provkod) samt laborationer och övriga obligatoriska moment (provkod). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen dvs. ett prov och fem omprov.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin