Persiska B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR201

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR201
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 september 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08 och gäller från 2008-01-01. Kursen motsvarar den tidigare kursen Iranska språk B. Kursen kan räknas till biområdet Persiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Persiska A.

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupade färdigheter och kunskaper i den moderna nypersiskan och dess litteratur.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

Avseende delkurs 1: Grammatik och texter

redogöra för de viktigaste grammatiska skillnaderna mellan sakprosa och skönlitteratur

redogöra för olika typer av bisatser i persiska samt deras morfosyntaktiska struktur

beskriva persiskans morfosyntax (form- och satslära) detaljerat med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper i

analysera de arabiska elementen i persisk grammatik och persiskt ordförråd

läsa enkel persiska sakprosa i normal hastighet med begripligt uttal

översätta enkel persisk sakprosa till svenska

Avseende delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet

redogöra för de huvudsakliga fonologiska, morfologiska, syntaktiska och lexikaliska skillnaderna mellan persiskans skrift- och talspråk

aktivt använda persiska pronominalsuffix i olika syntaktiska funktioner

aktivt använda talspråksformer vid kommunikation på persiska

förstå och aktivt använda idiomatiska uttryck

behärska skillnader i sättet att uttrycka sig i formella och informella kommunikativa situationer

aktivt använda ett basordförråd som innefattar: sjukdomar och kontakt med sjukvårdsinstanser, telefonsamtal på olika formalitetsnivåer, klockan, idrotter och sociala situationer

Avseende delkurs 3: Textläsning

läsa medelsvåra persiska skönlitterära prosatexter med korrekt uttal

översätta medelsvåra persiska skönlitterära prosatexter till svenska

läsa skrivet talspråk

analysera valda persiska skönlitterära texter utifrån den sociopolitiska kontext de tillkommit i

Avseende delkurs 4: 5AA021 Kulturbärande religioner

Se kursplan för fristående kurs 5AA021 Kulturbärande religioner.

Innehåll

Delkurs 1: Grammatik och texter

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet

Delkurs 3: Textläsning

Delkurs 4: 5AA021 Kulturbärande religioner

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Grammatik och texter

Examination sker i form av salsskrivning.

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet

Examination sker i form av salsskrivning och muntligt slutprov.

Delkurs 3: Textläsning 2

Examination sker genom muntligt slutprov.

Delkurs 4: Kulturbärande religioner

Examination sker i form av:

a) Kortare fritt skrivet PM/essä (1-2 sidor) på svenska eller engelska.

b) Skriftligt PM om ca 10 sidor samt muntlig presentation om aktuell fråga inom kursens ram. Genomförs företrädelsevis i grupp, men kan i särskilda fall genomföras enskilt. Då gruppen genomförs i grupp, ska individuella insatser vara definierade.

c) Salsskrivning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin