Fjärranalys med meteorologiska tillämpningar

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1ME410

Kod
1ME410
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F, Geovetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik (1TV015), 15 hp.

Mål

Den studerande skall genom kursen förvärva grundläggande kunskaper i fjärranalyssystem och metoder som kan användas för mätningar i atmosfären och på jordytan.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för olika typer av fjärranalyssystem.
  • använda fjärranalysdata för studier av atmosfäriska processer
  • redogöra för hur fjärranalysdata kan användas i klimatologiska studier
  • redogöra för strålningsprocesser i atmosfären
  • redogöra för grunderna i geografiska informationssystem (GIS)

Innehåll

Grundläggande principer för fjärranalys, digital bildbehandling och rastermodeller. Grundläggande GIS: koordinatsystem och projektioner, rumsliga datamodeller och deras uppbyggnad samt geografisk databasteknik. Satellitbanparametrar, sensorer och plattformar. Metoder för åtkomst av satellitdata. Fjärranalys med radar, satellit, sodar, lidar blixtlokaliseringssystem, molnhöjdsmätare och motsvarande. Strålningsprocesser i atmosfären.

Undervisning

Föreläsningar, datorövningar, projektarbete och seminarier. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med

återkoppling och självvärdering.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut ( 4 hp). För godkännande krävs även godkänt projektarbete (3 hp), godkända datorövningar (2 hp) och aktivt deltagande i seminarierna (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin