Ickevåldskonflikter - orsaker, strategier och utfall

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FK051

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FK051
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Freds- och konfliktkunskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för freds- och konfliktforskning

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • identifiera centrala problem och frågeställningar gällande strategiska ickevåldskonflikter i teori och praktik
  • kritiskt och systematiskt integrera olika perspektiv på strategiska ickevåldskonflikter i självständiga analyser av enskilda empiriska fall
  • uppvisa en självständig och kritisk analys gällande strategiska ickevåldskonflikter
  • förklara ickevåldskonflikter utifrån givna teorier och konceptuella ramverk
  • Självständigt skriva en uppgift/uppsats inom en avgränsad tidsram

Innehåll

Syftet med kursen är att fördjupa studenternas förståelse för orsaker, dynamik, strategier, taktik och utfall av obeväpnade, folkligt baserade uppror (strategiska ickevåldskonflikter). Fokus ligger på storskaliga kampanjer mot regeringar, med mål att nå regimskifte, territoriell förändring, eller slut av utländsk ockupation. Efter en introduktion till de viktigaste frågorna och begrepp i studiet av strategiska ickevåldskonflikter kommer kursen att ge en översikt över olika teoretiska perspektiv inklusive centrala definitioner.

Några områden som kommer att behandlas i kursen är:

  • Varför mobiliserar vissa grupper utan vapen, medan andra förblir passiva (eller väljer att kämpa med vapen?)
  • Framgång i ickevåldskonflikter: de centrala debatterna och viktigaste teoretiska förklaringarna
  • Vad förklarar uppstart av ickevåldskonflikter?
  • Förändringsprocesser från beväpnad taktik till ickevåldskonflikter
  • Problemet med radikala flankgrupper

Genom kursen ska studenten öka sina akademiska insikter om ickevåldskonflikter samt utveckla färdigheter för att analysera dessa konflikter självständigt med hjälp av kunskap och metoder som är förankrade i aktuell forskning. Studenterna kommer också att förvärva förmågan att integrera kunskaper och färdigheter genom att genomföra en empirisk tillämpning av teoretiska insikter i en slutlig uppsats.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier samt en interaktiv simulering av en ickevåldskampanj.

Examination

Examinationen består av en avslutande skriftlig examination i form av en skriftlig uppsats på cirka 5000 ord där studenten kommer att välja och analysera ett empiriskt fall av en ickevåldskampanj, och tillämpa begrepp och teorier som används i kursen, i ett kritiskt, självständigt, informerat, och välskrivet sätt.

Uppsatsen kommer att presenteras vid ett slutseminarium. Studenterna kommer att kommentera på varandras papper.

Följande betyg används: Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U). Två omtentamenstillfällen erbjuds varje år kursen ges.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin