Utvecklings- och utvärderingsarbete för grundlärare F-3

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE246

Kod
4PE246
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1F, Pedagogik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 4 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan för Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Behörighetskrav

VFU II (grundlärarprogrammet F-3)

Mål

Kursens syfte är att studenten ska utveckla den kunskap som krävs för att självständigt kunna arbeta med utvecklingsarbete i grundskolans tidiga år. Studenten ska även utveckla ett analytiskt förhållningssätt till olika former och metoder för dokumentation, utvärdering och utvecklingsarbete i skolan.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och analysera systematiskt utvärderings-, uppföljnings- och utvecklingsarbete i skolverksamhet, särskilt rörande undervisning
  • redogöra för olika perspektiv på begreppet kvalitet och kritiskt granska olika modeller för kvalitetsarbete
  • använda olika former av och metoder för dokumentation och utvärdering i skolan
  • tillämpa en modell för utvärderings- och utvecklingsarbete utifrån en fallstudie
  • visa kommunikativ förmåga i för professionen relevanta sammanhang.

Innehåll

  • Olika modeller för skolutvärdering samt uppföljnings- och utvecklingsarbete.
  • Kvalitetsarbete, inklusive mål- och resultatstyrning.
  • Omdömens och utvecklingssamtals roll i uppföljnings- och utvecklingsarbete.
  • Lokalt utvecklingsarbete rörande undervisning, inklusive tillgänglighet, sociala relationer och värdegrundsarbete.
  • Formellt skrivande och professionell kommunikation, inklusive samtalsmetodik.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops och seminarier. Seminarier och workshops är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntlig presentation.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att studenten får examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin