VFU I, förskollärare

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE210

Kod
4PE210
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 2 juni 2020
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen för Förskollärarprogrammet.

Behörighetskrav

Inom förskollärarprogrammet: Att leda verksamhet i förskolan; Språk och kommunikation i förskolan

Mål

Den verksamhetsförlagda utbildningen är relaterad till de kurser studenterna läser och studenterna förväntas därmed relatera till och tillämpa tidigare kunskaper. Syftet med den verksamhetsförlagda kursen är att studenten ska tillägna sig, tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter samt utveckla ett professionellt och vetenskapligt förhållningssätt till undervisning, ledarskap, lärande och utveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • visa ett professionellt förhållningssätt gentemot barn
  • planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning
  • använda digitala lärresurser och estetiska uttrycksformer i den pedagogiska verksamheten
  • identifiera och reflektera över sina behov av ytterligare kunskap och utveckling i sin kompetens i det pedagogiska arbetet
  • visa god förmåga till dialog med barn, kollegor samt föräldrar och vårdnadshavare.

Innehåll

  • Planering och genomförande av pedagogisk verksamhet och undervisning i förskolan.
  • Dokumentera och utvärdera pedagogisk verksamhet och undervisning i förskolan.

Undervisning

Kursen genomförs i form av pedagogiskt arbete i barngrupp under handledning, deltagande i övrigt lärararbete, självstudier och dokumentation och seminarier.

Examination

Den studerande examineras av en av universitetet utsedd examinator.

Underlag för examination utgörs av

  • skriftliga och eventuellt muntliga bedömningsunderlag från VFU-handledare
  • studentens dokumentation och redovisning av uppgifter under kursen
  • bedömningsunderlag från besökande lärarutbildare i de fall då VFU-besök genomförs.

Kursen har obligatorisk närvaro och kräver aktivt deltagande.

Underkänt betyg får sättas om studentens VFU avbryts i förtid. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att studenten får examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning erbjuds möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagd utbildning vid ett tillfälle. Om synnerliga skäl föreligger kan Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper efter anhållan bevilja den studerande ytterligare ett tillfälle.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin