Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 3)

20 veckor

Kursplan, Förutbildning, 5PU014

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5PU014
Utbildningsnivå
Förutbildning
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 september 2020
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet med undantag för kravet på kunskaper i svenska. (Undantag från kravet på kunskaper i engelska kan ges.) Förkunskaper i svenska krävs och styrks genom särskilt lokalt inträdesprov eller godkänt resultat på Förberedande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning/Behörighetsgivande utbildning i svenska, steg 2. Det godkända resultatet från Förberedande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning/Behörighetsgivande utbildning i svenska, steg 2 ger behörighet i två terminer efter avslutad kurs.

Mål

Efter genomgången kurs har den studerande utvecklat kunskaper motsvarande gymnasiets Svenska 3. Den studerande ska efter kursen kunna förstå, tala, läsa och skriva svenska så väl att det går att följa utbildningen vid svenska universitet och högskolor.

Delkurs 1. Muntlig färdighet och hörförståelse

Vid delkursens slut ska studenten

 • kunna uttrycka sig effektivt och begripligt i olika genrer vid presentationer och diskussioner
 • kunna tillgodogöra sig innehållet i talad svenska i olika genrer
 • kunna tillämpa skillnader mellan talad och skriven svenska
 • kunna argumentera och diskutera kring tankar som muntlig och skriftlig text väcker.

Delkurs 2. Skriftlig framställning

Vid delkursens slut ska studenten

 • kunna producera egna texter i olika genrer och bearbeta dessa utifrån återkoppling
 • i skrift visa prov på variation, komplexitet och korrekthet.

Delkurs 3. Läsförståelse

Vid delkursens slut ska studenten

 • känna igen och tillgodogöra sig innehållet i olika genrer
 • tolka, förklara och analysera texter av olika slag
 • snabbt läsa och söka efterfrågad information i längre texter av mer komplicerad karaktär

Delkurs 4. Språk och lärande i akademisk miljö

Vid delkursens slut ska studenten kunna

 • kartlägga och analysera ett ämne, göra upp en plan och redovisa arbetsprocessen
 • läsa och följa instruktioner samt ta ansvar för lärande både individuellt och i grupp
 • avgränsa ämnesområdet, organisera och tolka insamlat material samt i skrift beskriva och rapportera materialet
 • skriva ett pm enligt ett vetenskapligt framställningssätt som uppvisar tydlig struktur och god språklig form
 • kritiskt granska och diskutera vetenskapliga texter.

Innehåll

På kursen övas och utvecklas den kommunikativa kompetensen muntligt och skriftligt, så att den studerande ska bli förtrogen med det akademiska språkets utmärkande drag. Kursen består av fyra delkurser som läses parallellt.

Undervisning

Kursens undervisning sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, gruppövningar samt studiebesök.

Examination

Examination sker dels fortlöpande i form av muntliga och skriftliga uppgifter, dels genom slutprov. För att bli godkänd krävs att de fortlöpande uppgifterna ska vara godkända.

Delkurs 1. Muntlig färdighet och hörförståelse

Examinationen sker genom aktivt deltagande på lektionerna, fortlöpande genom redovisning av muntliga uppgifter och genom en avslutande tentamen i form av samtal kring ett på förhand givet ämne.

Delkurs 2. Skriftlig framställning

Examination sker genom aktivt deltagande på lektionerna, fortlöpande genom skriftliga hemuppgifter och genom en avslutande salstentamen i skriftlig färdighet.

Delkurs 3. Läsförståelse

Examination sker genom aktivt deltagande på lektionerna, fortlöpande genom hemuppgifter och en salstentamen i läsfärdighet.

Delkurs 4. Språk och lärande i akademisk miljö

Examination sker genom aktivt deltagande på seminarierna, genom redovisningar av steg i textproduktionen av ett pm, genom presentation av det egna pm:et samt opponering på ett annat pm.

Som betyg på kursen används något av uttrycken G godkänd eller U underkänd.

För studerande som ej godkänts i ordinarie prov anordnas att nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En studerande som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin