Medicinsk cellbiologi

16,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3MC161

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MC161
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin G1F, Medicinsk vetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för läkarprogrammet, 3 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk cellbiologi

Allmänt

Kursen ingår i det direkt legitimationsgrundande Läkarprogrammet (360hp). Utbildningen inom programmet följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A13/13).

Mål

A. Kunskap och förståelse

Efter kursen skall studenten kunna:

 1. redogöra för biologiskt relevanta kemiska föreningar, samt beskriva struktur, biosyntes och funktion av makromolekyler och mindre föreningar viktiga för cellfunktion,
 2. beskriva metoder som används för att studera biomolekyler,
 3. redogöra för uppbyggnad och funktion av cellens olika organeller och andra beståndsdelar,
 4. förklara principer för transport och omsättning av molekyler inom cellen,
 5. förklara cellulär signaltransduktion och dess konsekvenser för cellers funktion,
 6. beskriva cellens livscykel samt förklara hur den styrs,
 7. redogöra för hur celler reglerar genuttryck,
 8. förklara nedärvningsprinciper, befruktning och meios,
 9. beskriva principer för hur celler interagerar och tillsammans bildar funktionella vävnader,
 10. redogöra för betydelsen av störd cellulär biosyntes, transport, genuttryck, signaltransduktion, och cellcykel vid sjukdomstillstånd,
 11. förklara uppkomst och konsekvenser av genetiska sjukdomar samt redogöra för metoder för klinisk genetisk diagnostik.

B. Färdigheter och förmågor

Efter kursen skall studenten kunna:

 1. tolka grundläggande morfologi ur ett cellbiologiskt perspektiv,
 2. genomföra, sammanställa och dra slutsatser ifrån uppsatta experiment.

C. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter kursen skall studenten kunna:

 1. fortsätta bemöta medstudenter och lärare på ett respektfullt sätt,
 2. identifiera sitt kunskapsbehov, aktivt delta i basgruppsarbete och ta ansvar för sitt eget lärande,
 3. tillämpa källkritiskt tänkande vid faktainsamling inom ämnet,
 4. diskutera och värdera metoder som används för att studera biologiska mekanismer och biomolekyler.

Innehåll

Kursen Medicinsk cellbiologi behandlar biokemi och genetik samt molekylärbiologi och cellbiologi. Häri ingår biosyntes av kolhydrater, lipider, nukleinsyror och proteiner, enzymologi, cellens organeller, vesikeltransport, sekretion, cellsignalering, cellcykeln, celldelning, meios, apoptos, vävnadsbiologi, angiogenes, cancer, samt klinisk genetik.

Undervisning

Undervisningen sker i form av obligatoriska moment som omfattar gruppövningar, seminarier, laborationer, demonstrationer och formativ bedömning. De obligatoriska momenten kompletteras med föreläsningar som stöd till litteraturstudierna.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen. Därutöver sker kontinuerlig examination i form av bedömda moment vid obligatorisk undervisning. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Studerande som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare fyra (4) gånger (= totalt fem (5) tentamensprov). Efter fem (5) underkända tentamensprov kan den studerande förlora sin utbildningsplats. Programkommittén kan dock, om synnerliga skäl föreligger, medge rätt till ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Även inlämning av så kallad blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Den studerande har rätt att på begäran byta examinator efter två (2) underkända tentamina. Studerande som underkänts på praktisk examination har rätt att genomgå ytterligare prov två (2) gånger.

Övriga föreskrifter

För detaljerad beskrivning av mål, innehåll, undervisning och examination, se studiehandledning och lärplattformen.

Övergångsbestämmelser

Den som före den 1 juli 2021 har antagits till en utbildning till en läkarexamen enligt de äldre bestämmelserna (330hp) men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, ska anses ha antagits till en utbildning till en läkarexamen enligt de nya bestämmelserna (360hp).

Den som före den 1 juli 2021 har antagits till en utbildning som leder till en läkarexamen enligt de äldre bestämmelserna har möjlighet att söka till denna utbildning (LP6) i enlighet med regelverket för antagning till senare del. En sådan antagning kan innebära att den sökande behöver komplettera sina studier.

Student som antagits och påbörjat men inte avslutat en utbildning till en läkarexamen enligt de äldre bestämmelserna (330hp) är behörig att söka utbildning till en läkarexamen enligt de nya bestämmelserna (360hp). I samband med denna ansökan kommer ett förfarande med tillgodoräknande av tidigare utbildning att genomföras för att avgöra på vilken termin/kurs studenten ifråga har möjlighet att börja. För att i sådana fall påbörja det legitimationsgrundande programmet krävs att den ansökande studenten kan beredas studieplats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin