Arabiska: fördjupad breddningskurs

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5AB902

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AB902
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Arabiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk, 15 hp, eller minst 30 hp arabiska.

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

Generella mål för delkurs Arabiska B1 och B2

 • med språkvetenskaplig terminologi redogöra för arabiska verbets former och syntax, jämte grundläggande satssyntax med de vanligaste logiska satsfogningarna och olika typer av underordnade satser
 • använda ett arabisk-engelskt standardlexikon
 • beskriva standardarabiskans morfosyntax (form- och satslära) detaljerat med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper i arabiska texter
 • läsa enkel arabisk sakprosa i normal hastighet med begripligt uttal
 • utan hjälpmedel översätta arabiska lärobokstexter och därvid analysera starka och svaga ordbildningar samt grundläggande syntax
 • med hjälpmedel översätta enklare arabisk prosa
 • förstå och aktivt använda idiomatiska arabiska uttryck i enkla samtal på standardarabiska samt på en talad dialekt
 • aktivt använda ett basordförråd som innefattar sociala situationer på olika formalitetsnivåer

Specifikt mål för delkurs Arabiska B2

 • genomföra en komparativ specialstudie av arabiskans språkstruktur mot bakgrunden av andra semitiska språk.

Delkurs: Arabisk litteratur

 • redogöra för den arabiska litteraturens utveckling i dess historiska kontext från ca. 500 e.Kr. och framåt,
 • beskriva olika typer av klassisk arabisk diktning,
 • redogöra för olika genrer inom den klassiska arabiska prosan samt namnge viktiga verk inom olika genrer,
 • beskriva framväxten av den moderna arabiska prosan,
 • redogöra för de viktigaste arabiska författarnas liv och litterära verk,
 • analysera den arabiska litteraturens roll i dagens arabländer.

Innehåll

Arabiska B1, 5 hp

Motsvarar delkurs Arabiska B1 i 5AB201.

Arabiska B2, 5 hp

Motsvarar huvudsakligen delkurs Arabiska B2 i 5AB201.

Arabisk litteratur, 5 hp

Motsvarar 5AB230.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment på campus och via universitetets lärportal. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Arabiska B1: Examination sker genom:

a) Muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter.

b) Salsskrivning.

Arabiska B2: Examination sker genom:

a) Salsskrivning.

b) Muntligt prov på språkfärdighet.

c) en skriftlig komparativ specialstudie av arabiskans språkstruktur mot bakgrund av andra semitiska språk, samt det som anges i målbeskrivningen för delkursen

Samtliga moment måste vara godkända för G på delkursen. För VG krävs VG på salsskrivning samt ytterligare ett moment.

Arabisk litteratur, 5 hp.

Examinationen sker genom salskrivning samt en fördjupningsuppgift med skriftlig inlämningsuppgift med beteckningen Fördjupningsuppgift Bokval, omfattande 3,5-4 sidor.

För att erhålla betyget VG på hela kursen (15 hp) krävs VG på minst två av de ingående delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin