Rätt och socialt arbete - socialrätt

7 hp

Kursplan, Grundnivå, 2JS904

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2JS904
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, 8 mars 2021
Ansvarig institution
Juridiska institutionen

Allmänt

Fastställd den 8 mars 2021 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen (1993:100). Kursplanen träder i kraft den 15 augusti 2021.

Allmänt

Kursen Rätt och socialt arbete - socialrätt (RoSA II) omfattar 7 hp (7 ECTS credits) och ingår som obligatorisk kurs på grundnivå i utbildningen för socionomexamen enligt utbildningsplan fastställd den 5 juni 2019 av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Uppsala universitet.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten har examinerats och godkänts på Rätt och socialt arbete - introduktionskurs (14 hp), kurskod 2JS903. Dispens kan medges efter ansökan till dispensnämnden vid juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Mål

Kursens mål som förväntade studieresultat

Kursens övergripande mål är att studenterna ska förvärva de färdigheter och kunskaper i juridisk problemlösning och handläggning med relevans för socialt arbete beträffande juridisk metod, socialrätt samt offentlighet och sekretess. Därutöver är målet att studenterna ska ha förvärvat kunskap om grundläggande socialrättsliga principer, deras utformning, tillämpning och samspelet mellan olika socialrättsliga regelverk.

Delmål Kunskap och förståelse

Studenten ska efter avslutad kurs visa god kunskap om och förståelse för:

 • juridisk metod; att finna, tolka och förstå rättskällor,
 • speciell förvaltningsrätt såsom socialtjänstlagen, lag om stöd och service till funktionshindrade, lag om vård av missbrukare i vissa fall samt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga,
 • juridiska socialrättsliga begrepp,
 • allmänna handlingar, offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt inom socialt arbete. 

Delmål Färdighet och förmåga

Studenten ska efter avslutad kurs ha god färdighet och förmåga i att:

 • fastställa gällande socialrätt; identifiera juridiska problem, söka och finna juridiskt källmaterial, tolka källor och väga argument mot varandra för att fastställa gällande rätt,
 • tillämpa gällande socialrätt,
 • använda socialrättsliga begrepp både muntligt och skriftligt,
 • presentera juridiska problem och juridiskt material samt argumentera för lösningar muntligt och skriftligt, såväl i grupp som individuellt.

Delmål Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • kritiskt granska olika gruppers ställning som rättssubjekt,
 • reflektera över behovet av juridisk kunskap i socialt arbete.

Betygskriterier

Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen (1993:100). Betygsskalan består av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

För godkänt betyg (G) ska studenten kunna identifiera och analysera juridiska problem - redovisa, sammanfatta och reflektera - beträffande samtliga förväntade studieresultat.

För betyget väl godkänd (VG) ska studenten därutöver kunna utföra analysen av juridiska problem på ett strukturerat, självständigt och kritiskt värderande sätt.

Innehåll

Rätt och socialt arbete - socialrätt utgörs av 7 hp och behandlar:

 • det juridiska systemet och dess uppbyggnad avseende offentlig rätt, särskild förvaltningsrätt, i synnerhet socialrätt,
 • juridisk metod och tillämpning av socialrätt,
 • juridiska begrepp med relevans för socialrätt,
 • offentlighet och sekretess i socialt arbete,
 • skriftlig och muntlig presentationsteknik.

Undervisning

Kursen har ett integrerat upplägg, det vill säga att ett så verklighetsnära angreppssätt som möjligt eftersträvas. Det innebär att flera lagar kan aktualiseras samtidigt. Undervis­ningen sker i form av föreläsningar, seminarier, basgruppsmöten och processpel. Kursen förutsätter ett studentaktivt förhållningssätt. Den närmare uppläggningen framgår av undervisningsplanen.

Kursen har stöd genom en nätbaserad lärplattform.

All undervisning utom föreläsningar är obligatoriska. Närvarokrav preciseras i undervisningsplanen.

Examination

Kursens examinationsformer och betygssättning

Kursens examinationer utgår från kursens lärandemål.

Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen (1993:100).

Betygsskalan utgörs av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

Kursen examineras genom en individuell rättsutredning som presenteras i en skriftlig PM samt aktiv närvaro vid samtliga basgruppsmöten och seminarier.

För att bli godkänd på kursen krävs att kursens samtliga obligatoriska moment har fullgjorts och att PM har bedömts med betyget godkänd.

För närmare information om poäng- och betygssättning se undervisningsplanen.

Det kommer att erbjudas ytterligare ett inlämningstillfälle av PM i nära anslutning till ordinarie inlämning. För att kunna erhålla betyget VG krävs att PM lämnas in vid ordinarie inlämningstillfälle. Vid senare inlämningstillfällen kan endast betygen U eller G erhållas. Se vidare i undervisningsplanen.

En student som underkänts två gånger på en examination har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot detta.

Om studenten har ett giltigt beslut från Uppsala universitet om särskilt pedagogiskt stöd, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

Tillåtna hjälpmedel vid examination framgår av undervisningsplanen

Det är inte tillåtet att försöka vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Detta innebär t.ex. att det inte får finnas otillåtna hjälpmedel med under salsskrivningar. Vid hemtentamen ska tentanden helt på egen hand besvara tentamens­frågorna. Det är även fusk att vid PM-skrivande utge annans text för att vara ens egen. Se vidare instruktioner om hänvisningar m.m. som lämnas under kursen. Den som på dessa eller annat sätt fuskar anmäls. Universitetets disciplinnämnd kan besluta om varning eller avstängning under en period om högst sex månader.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering. Kursvärderingarna sammanställs och kursansvarig lärare informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.

Kursbevis

Student som examinerats med godkänt betyg får på begäran kursbevis (SFS 2006: 1053).

Delegationer

Det delegeras till kursföreståndaren att utfärda undervisningsplan och litteraturförteckning. Dessa skall årligen underställas utbildningsutskottet. Detta sker i kursrapporten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin