Fördjupning i vindresursbedömning

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV160

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV160
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Vindkraftsprojektering, 15 hp, Planering för vindkraft, 5 hp, Vindresursbedömning, 5 hp, Vindkraft - elnätsanslutning, 5 hp, Vindkraftteknik, 5 hp, Projektkurs: Förstudie vindkraftsprojekt, 10 hp, Forskningsmetoder i vindkraftsprojektering, 10 hp, Trender i vindkraftsindustrin, 5 hp, 30 hp i matematik, 15 hp i fysik och/eller mekanik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa meteorologisk teori för att bestämma vindresurser
  • tillämpa strömningsmekanik och numerisk metoder för att bestämma vindresurser
  • planera genomförande av en mätkampanj
  • värdera mätdata

Innehåll

Kursen ger en fördjupning inom området vindresurser och kombinerar teori och praktik. Teorin studeras i termer av meteorologi och strömningsmekanik. I delen om strömningsmekanik ingår även den nödvändiga teoretiska bakgrunden till numeriska metoder. Den praktiska delen består dels av en mätkampanj, som ger kunskap om utrustning, lagring, analys och filtrering av data, och dels en simuleringsuppgift som löses med hjälp av numerisk strömningsmekanik (CFD).

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer samt grupparbeten.

Examination

Inlämningsuppgifter, aktivt deltagande på seminarier samt muntliga presentationer (3 hp)

Skriftlig tentamen (6 hp)

Projektuppgifter (6 hp)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin