Ingenjörsetik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE687

Kod
1TE687
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2021
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

30 hp inom teknik

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om etik för ingenjörer i olika typer av arbetsroller och förbereda ingenjören för potentiella etiska dilemman i sin framtida yrkesroll. Särskild tonvikt läggs på etik i teknikintensiv verksamhet.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för teorier och verktyg om etiska frågeställningar i ingenjörsyrket,
  • identifiera etiska problem och dilemman samt ansvarsområden inom ingenjörspraktiken, både inom utveckling, utformning, implementering och användning av tekniska produkter, processer och system, och i mellanmänskliga relationer i yrkesrollen,
  • diskutera, analysera och dra slutsatser kring etiska aspekter av tekniska produkter, processer och system, samt mellanmänskliga relationer i yrkesrollen, med hjälp av genomgången etisk teori,
  • diskutera professionella ingenjörers yrkesansvar.

Innehåll

Etisk teori och verktyg: grundläggande etiska teorier såsom konsekvensetik, pliktetik och dygdetik, modernare spår såsom diskursetik och feministisk etik samt teorier om rättvisa och lika villkor. Beslutsmodeller och ramverk inom ingenjörsetiken.

Praktikfall: analys av exempel på situationer som ingenjörer kan stöta på i sitt yrkesliv med hjälp av genomgången teori. Intervju med en yrkesaktiv ingenjör om etiska frågor som de har stött på under sin karriär.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin