Energieffektivisering i byggnader

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE438

Kod
1TE438
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

90 hp inom högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • självständigt identifiera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  • tillämpa förvärvade kunskaper, samt söka och tillgodogöra sig kunskaper som behövs för att genomföra projektet,
  • tillämpa byggnadssimuleringsprogram för att göra energiberäkningar,utvärdera samband mellan energianvändning, inomhuskomfort och användare,
  • utvärdera och argumentera kring energibesparande åtgärder i befintligt byggnadsbestånd,
  • diskutera energieffektiviserande åtgärders ingenjörsmässiga och ekonomiska genomförbarhet,
  • diskutera renoveringens miljöaspekter och byggnadens energitillförsel utgående ifrån ett systemperspektiv,
  • ge konstruktiv kritik på andras texter.

Innehåll

Energieffektivisering i befintliga byggnader, med avseende på energianvändning, inomhuskomfort, användning, teknisk och ekonomisk genomförbarhet, kulturhistoriska värden, samt systemperspektiv såsom energitillförsel och miljöaspekter. Byggnadsenergisimuleringar. Textgranskning och kamratkritik. Energieffektiviserande åtgärder för ett flerbostadshus föreslås och utvärderas.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, studiebesök, laboration. Kursen genomförs till största delen som ett projektarbete i grupp.

Examination

Projektarbete med skriftlig projektrapport, projektpresentation och skriftlig och muntlig opposition på annan grupps projektrapport (4 hp). Byggnadssimuleringslaboration, seminarier samt närvaro vid studiebesök (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE190, Effektiv energianvändning i byggnader, 1TE639 Effektiv energianvändning i byggnader - teknik och system, 1TE035 Energieffektivisering i byggnader - teknik och system, 1TE037 Energieffektivisering och 1TE036 Energieffektiva byggnader och byggnadskomponenter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin