Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE012

Kod
4PE012
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 27 januari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Mål

Syftet med kursen är introducera ämnena svenska och svenska som andraspråk och deras innehåll samt att presentera och diskutera centrala språkliga begrepp som kan användas för att beskriva såväl språkutveckling som språkets roll för identitetsskapande. Kursens innehåll ger också en grund för senare kurser i svenska inom grundlärarprogrammet F-3 .

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för svenskämnenas framväxt och ge exempel på relationen mellan styrdokument och denna framväxt
 • beskriva och diskutera identitetsskapande genom språk, skönlitteratur och estetiska uttrycksformer i relation till barns och ungas språkliga erfarenhetsvärldar
 • använda grundläggande språkvetenskapliga begrepp och diskutera dem utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv
 • identifiera och beskriva olika drag i barns- och ungas första- och andraspråkutveckling
 • visa kommunikativ förmåga i akademiska och för professionen relevanta sammanhang.

Innehåll

Under kursen behandlas följande områden:

 • Svenskämnenas identitet och framväxt.
 • Skolans styrdokument med specifikt fokus på svenskämnena.
 • Språkvetenskapliga begrepp från fonetik till pragmatik.
 • Specifika drag i barns- och ungas första- och andraspråkutveckling.
 • Identitetsskapande genom språk, skönlitteratur och estetiska uttrycksformer.
 • Barns och ungas språkliga erfarenhetsvärldar i vardag och skola.
 • Egen skriftspråklig utveckling.
 • Forskningsmetoder för att studera olika aspekter av svenskämnena.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras skriftligt och praktiskt, exempelvis genom salsskrivning, skriftlig inlämningsuppgift och examinerande workshop.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin