Säkra datorsystem I

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT072

Kod
1DT072
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive 15 hp matematik och 30 hp datavetenskap eller teknik. Distribuerade informationssystem eller genomgångna kurser i operativsystem och datakommunikation. 10 hp i programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara grundläggande begrepp, teorier och principer för säkerhet i datorsystem, såsom identifiering, autenticitet och åtkomstkontroll
  • förklara principer för attacker och skyddsmekanismer inom olika aspekter av datorsystem, såsom operativsystem, programvara, nätverk och webbaserade system
  • identifiera styrkor och svagheter i säkerheten för datorsystem
  • diskutera etiska aspekter av säkerhet för datorsystem och dess tillämpningar
  • presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet

Innehåll

Kursen fokuserar på praktiska aspekter av säkerhet för bl.a. operativsystem, programvara, nätverk och webbaserade system. Grundläggande begrepp såsom identifiering, autenticitet, och åtkomstkontroll. Principer för attacker och skyddsmekanismer. Etiska aspekter av datasäkerhet och dess tillämpning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer, uppgifter.

Examination

Kursen examineras kontinuerligt genom muntlig och skriftlig redovisning samt genom skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin