Nätbaserad juridisk översiktskurs

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2JF068

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2JF068
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, 7 mars 2023
Ansvarig institution
Juridiska institutionen

Allmänt

Fastställd den 20 maj 2013 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen (1993:100). Kursplanen träder i kraft den 1 juli 2013. Reviderad den 7 december 2022, kursplanen träder i kraft den 1 januari 2023. Reviderad den 7 mars 2023, kursplanen träder i kraft den 1 juli 2023.

Allmänt

Kursen omfattar 15 högskolepoäng (15 ECTS credits) och är en fristående kurs på grundnivå. Kursen vänder sig till alla som önskar sig grundläggande juridiska kunskaper. Den kan inte tillgodoräknas i juris kandidat- eller juristexamen vid Uppsala universitet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens mål som förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenterna visa

 • översiktlig kunskap om rättssystemets uppbyggnad, rättskällor och juridisk metod,
 • översiktlig kunskap om förhållandet mellan svensk rätt och EU-rätt,
 • översiktlig kunskap om den förmögenhetsrättsliga systematiken,
 • grundläggande kunskaper om
 1. reglerna om rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga,
 2. reglerna om avtal och de för allmänheten viktigaste avtalstyperna som köp av lös egendom, konsumentköp, fastighetsköp, bostadshyra och anställningsavtal,
 3. reglerna om fordringsrätt,
 4. reglerna om utomobligatoriska skadestånd,
 5. vad som är utmärkande för olika associationsformer,
 6. huvudpunkterna i den arbetsrättsliga lagstiftningen om medbestämmande, anställ­ningstrygghet och jämställdhet,
 7. de rättsregler som berör familjen, med tyngdpunkt på regleringen om makars, sambors och underårigas ekonomiska förhållanden.
 • översiktlig kunskap om det svenska domstolsväsendet och om vissa former för tvist­lösning,
 • kännedom om innebörden av elementära processuella begrepp av betydelse i vardags­livet,
 • kännedom om förutsättningarna för exekution i olika former,
 • kännedom om hur straff- och tvistemålsprocesser inleds, fortsätts och avslutas,
 • grundläggande kunskap om uppbyggnaden av det straffrättsliga systemet,
 • grundläggande kunskap om rättssäkerhetsgarantierna i förvaltningsförfarandet i första instans, samt
 • grundläggande kunskap om offentlighetsprincipen.

Efter genomgången kurs ska studenterna ha förmåga att

 • identifiera juridiska problem i en ostrukturerad, komplex kontext,
 • självständigt söka efter vanligt förekommande rättskällor i en digital miljö,
 • med hjälp av rättskällor formulera relevanta juridiska argument för och emot olika lösningar på juridiska problem och självständigt ta ställning i juridiska frågor genom att bedöma styrkan hos olika argument och väga dem mot varandra,
 • se samspelet mellan rätt och samhälleliga mål så som ekonomisk effektivitet, jämställd­het och hållbar utveckling, samt
 • i skriftlig form presentera juridiskt material, med särskild tonvikt på presentation av och argumentation för lösningar på juridiska problem.

Betygskriterier

För godkänt betyg (G) ska studenten visa grundläggande kunskap om principer och rättsregler samt förmåga att med rättsligt relevanta resonemang lösa juridiska problem inom de områden som kursen omfattar. Studenten ska därvid identifiera den eller de frågeställningar som behöver adresseras för att lösa ett givet problem på en grundläggande nivå, samt korrekt tillämpa relevanta rättsregler på de centrala omständigheterna och förklara vad detta ger för resultat.

För betyget väl godkänt (VG) ska studenten därutöver identifiera den eller de frågeställningar eller nyanser som behöver adresseras för att lösa ett givet problem på fördjupad nivå och genomgående föra ett strukturerat och preciserat resonemang utifrån relevanta rättskällor i enlighet med juridisk metod. Studenten löser vidare problemet utan väsentliga felaktigheter och oväsentligheter.

Innehåll

Kursen behandlar följande rättsområden: allmän rättslära, civilrätt, straffrätt, processrätt samt allmän förvaltningsrätt. Kursen syftar till att ge allmänbildande och praktiskt användbara baskunskaper inom juridikens kärnområden civil-, straff- och processrätt. Den ska vidare ge en orientering om offentlighets­principen och de grundläggande rättssäkerhetsgarantierna i förvaltningsförfaran­det.

Undervisning

Kursen bedrivs som nätbaserad utbildning via universitetets lärplattform. I kursen ingår obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter, genom vilka studenternas förmåga till konkret problemlösning utvecklas och deras färdighet i skriftlig framställning tränas. De obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifterna kommenteras individuellt.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig hemtentamen. För godkänt resultat på kursen krävs, förutom godkänd tentamen, att samtliga obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter har fullgjorts. Tillåtna hjälpmedel vid tentamen framgår av under­visningsplanen.

Betyg på kursen sätts på grundval av tentamen. De betyg som ges på kursen är underkänd, U, och de godkända betygsgraderna G och VG.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För den som underkänts erbjuds möjlighet till omtentamen (i enlighet med vad som framgår av bifogad undervisningsplan).

Det är inte tillåtet att försöka vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Detta innebär t.ex. att otillåtna hjälpmedel inte får användas eller att otillåtet samarbete inte får förekomma. Vid hemtentamen ska studenten helt på egen hand besvara tentamensfrågorna. Det är även fusk att utge annans text för att vara ens egen. Se vidare instruktioner om hänvisningar m.m. som lämnas under kursen. Den som på dessa eller annat sätt fuskar anmäls. Universitetets disciplinnämnd kan besluta om varning eller avstängning under en period om högst sex månader.

Övriga föreskrifter

Bilagor till kursplanen

1. Undervisningsplan

2. Förteckning över litteratur och andra läromedel

Delegation

Det delegeras till kursföreståndaren att utfärda undervisningsplan och litteraturförteckning. Dessa ska årligen underställas utbildningsutskottet. Detta sker i kursrapporten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin