Finsk-ugriska språk D2

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5FU001

Kod
5FU001
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Finsk-ugriska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 23 maj 2023
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

120 hp inom humaniora eller samhällsvetenskap inklusive självständigt arbete samt 90 hp i något finskt-ugriskt språk.

Mål

Utbildningen syftar till att fördjupa kunskaper om huvudspråket samt att ge förtrogenhet med språkvetenskapliga eller litteraturvetenskapliga metoder och frågeställningar. Utöver det breddar studenten sina kunskaper om finsk-ugriska språk genom att förvärva grundkunskaper i ett annat finsk-ugriskt språk än huvudspråket.

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • visa fördjupade teoretiska kunskaper inom huvudspråket och grundläggande kunskaper i ett annat finsk-ugriskt språk
  • föra och redogöra för språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig argumentation inom områden som gäller huvudspråket
  • visa avancerade språkliga färdigheter i huvudspråket

Dessutom ska studenten

efter delkurs 1:

  • uppvisa väsentligt förbättrad förmåga att använda huvudspråket praktiskt både i tal och skrift
  • kunna redogöra för och diskutera vetenskapliga metoder, teorier och frågeställningar inom språkvetenskaplig respektive litteraturvetenskaplig forskning som berör huvudspråket

efter delkurs 2:

  • uppvisa förmåga att föra enkla konversationer på det nya valda finsk-ugriska språket i vardagliga sammanhang och därvid tillämpa inhämtade kunskaper i grammatik, ordförråd och idiomatik
  • visa grundläggande kunskaper om strukturella likheter och skillnader mellan huvudspråket och det nya valda finsk-ugriska språket

Innehåll

Kursen består av två obligatoriska delkurser.

Delkurs 1. Fördjupning i huvudspråket 15 hp

Delkursen innehåller en teoretisk och praktisk fördjupning i huvudspråket. Den studerande ska läsa tre av följande moment i huvudspråket - urval görs i samråd med ansvarig lärare:

Estnisk språkhistoria, 5 hp (valbart, periodiserat)

Estniskans varieteter, 5 hp (valbart, periodiserat)

Modern estnisk språkvetenskap, 5 hp (valbart, periodiserat)

Estnisk färdighetsträning, 5 hp (valbart, periodiserat)

Estnisk litteratur, 5 hp (valbart, periodiserat)

Översättning till och från estniska, 5 hp (valbart, periodiserat)

Finsk språkhistoria, 5 hp (valbart, periodiserat)

Finskans varieteter, 5 hp (valbart, periodiserat)

Modern finsk språkvetenskap, 5 hp (valbart, periodiserat)

Finsk färdighetsträning, 5 hp (valbart, periodiserat)

Finsk litteratur, 5 hp (valbart, periodiserat)

Översättning till och från finska, 5 hp (valbart, periodiserat)

Samisk språkhistoria, 5 hp (valbart, periodiserat)

Samiska varieteter, 5 hp (valbart, periodiserat)

Modern samisk språkvetenskap, 5 hp (valbart, periodiserat)

Nordsamisk färdighetsträning, 5 hp (valbart, periodiserat)

Samisk litteratur, 5 hp (valbart, periodiserat)

Översättning till och från nordsamiska, 5 hp (valbart, periodiserat)

Ungersk språkhistoria, 5 hp (valbart, periodiserat)

Ungerskans varieteter, 5 hp (valbart, periodiserat)

Modern ungersk språkvetenskap, 5 hp (valbart, periodiserat)

Ungersk färdighetsträning, 5 hp (valbart, periodiserat)

Ungersk litteratur, 5 hp (valbart, periodiserat)

Översättning till och från ungerska, 5 hp (valbart, periodiserat)

Delkurs 2. Valbara specialkurser, 15 hp

Den studerande ska läsa två av följande specialkurser - urval görs i samråd med ansvarig lärare:

Estniskans grunder, 7,5 hp (valbar, periodiserad)

Det estniska språksystemet, 7,5 hp (valbar, periodiserad)

Finska I, 7,5 hp (valbar, periodiserad)

Finska II, 7,5 hp (valbar, periodiserad)

Nordsamiska I, 7,5 hp (valbar, periodiserad)

Nordsamiska II, 7,5 hp (valbar, periodiserad)

Ungersk grammatik, 7,5 hp (valbar, periodiserad)

Ungersk språkfärdighet, 7,5 hp (valbar, periodiserad)

Ett annat uraliskt språk (utom estniska, finska, nordsamiska eller ungerska), 7,5 hp (valbar, periodiserad)

Undervisning

Undervisning består av föreläsningar, seminarier och övningar. Studenten förväntas regelbundet ta del av information och material via universitetets lärplattform, där även uppgifter kopplade till kursen lämnas in. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Studenten visar resultatet av sitt lärande på följande sätt:

Delkurs 1:

Kunskapskontroll sker genom antingen fortlöpande bedömning, eller ett avslutande skriftligt eller muntligt prov i varje valt moment.

För erhållande av betyget väl godkänd på Delkurs 1 ska studenten ha fått betyget väl godkänd på minst två av de tre valda momenten.

Delkurs 2:

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömningar, avslutande skriftliga eller muntliga prov beroende på vald specialkurs.

För erhållande av betyget väl godkänd på Delkurs 2 ska studenten ha fått betyget väl godkänd på båda specialkurserna.

Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd. För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att studenten ska ha fått betyget väl godkänd på båda delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

De specialkurser som studeras inom delkurs 2 Valbara specialkurser får inte överensstämma med studentens huvudspråk. Inom delkursen väljer studenten ett eller två andra finsk-ugriska språk som inte studerats på lägre nivåer. Studenten får inte heller räkna in fristående kurser med samma innehåll i examen samtidigt med de valda delkurserna inom kursen Finsk-ugriska språk D2.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin