Finsk-ugriska språk D2

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5FU001

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Grunderna i ett annat finsk-ugriskt språk, 15 hp

Se litteraturlistan för delkurs 1 i respektive språk.

Delkurs 2. Fördjupning i huvudspråket, 15 hp

Specialkurser:

Specialkurs 1. Språkvetenskaplig metod, 5 hp

  • Lyons, John, Language and Linguistics. An Introduction., Cambridge Universisty Press, 2002Obligatorisk
  • Robins, Robert Henry, A short history of linguistics, 4. ed., London, Longman, 1997Obligatorisk
  • Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2., [omarb.] uppl., Stockholm, Liber, 2007Obligatorisk

Dessutom ska den studerande läsa ett av följande verk:

  • Karlsson, Fred, Yleinen kielitiede, Uudistettu laitos, 2. pain., Helsinki, Yliopistopaino, 2004
  • Karlsson, Fred, Üldkeeleteadus. Tõlkinud ja kohandanud Renate Pajusalu, Jüri Valge ja Ilona Tragel., Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002
  • Kálmán, László; Trón, Viktor, Bevezetés a nyelvtudományba. Második, bővített kiadás, Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2007
  • Toivonen, Ida; Nelson, Diane Carlita, Saami linguistics, Amsterdam, John Benjamins Pub., c2007

Specialkursen Estnisk färdighetsträning, 5 hp

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen

Specialkursen Estnisk ordkunskap, 5 hp

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Översättningsteori och praktiska övningar med estnisk inriktning, 5 hp

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Estniskans varieteter, 5 hp

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Estnisk språkhistoria, 5 hp

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Samtliga specialkurser inom finska:

Litteratur enligt överenskommelse med läraren. Kontakta institutionen.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin