Finsk-ugriska språk D2

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5FU001

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5FU001
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Finsk-ugriska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 oktober 2007
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-10-19.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen vari ska ingå 90 hp (kurserna A-C) i något finsk-ugriskt språk

Mål

Utbildningen syftar till att ge förtrogenhet med språkvetenskapliga metoder och problem samt fördjupade kunskaper om huvudspråket. I stället för en fördjupning i huvudspråket kan den studerande förvärva grundkunskaper i ett finsk-ugriskt språk som hon/han inte studerat tidigare.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- ha utvecklat goda kommunikativa och lingvistiska färdigheter i huvudspråket

- ha fördjupade kunskaper inom två områden inom finsk språk- eller litteraturvetenskap eller grundläggande kunskaper i ett annat finsk-ugriskt språk.

Innehåll

Kursen består av två av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Grunderna i ett andra finsk-ugriskt språk, 15 hp

Delkursen innehåller grunderna i ett annat finsk-ugriskt språk motsvarande delkurserna 1 och 2 på A-nivån i respektive språk.

Specialkurser:

- Estniskans grunder, 7,5 hp

- Det estniska språksystemet, 7,5 hp

- Finska I, 7,5 hp

- Finska II, 7,5 hp

- Nordsamiska I, 7,5 hp

- Nordsamiska II, 7,5 hp

- Ungersk grammatik, 7,5 hp

- Ungersk språkfärdighet, 7,5 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- kunna föra en enkel konversation på det andra finsk-ugriska språket i rutiniserade vardagliga sammanhang och därvid tillämpa inhämtade kunskaper i grammatik, ordförråd och idiomatik

- känna till och aktivt kunna använda vanliga hälsnings- och avskedsfraser av olika formalitetsgrad

- kunna översätta enklare svenska texter till det andra finsk-ugriska språket med anlitande av adekvata hjälpmedel.

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels avslutande skriftligt prov.

Delkurs 2. Fördjupning i huvudspråket, 15 hp

Delkursen innehåller en teoretisk och praktisk fördjupning i huvudspråket.

Den studerande ska läsa tre av följande specialkurser:

- Språkvetenskaplig metod, 5 hp

- Litteraturvetenskaplig metod, 5 hp

- Estnisk färdighetsträning, 5 hp

- Estnisk ordkunskap, 5 hp

- Översättningsteori och praktiska övningar med estnisk inriktning, 5 hp

- Estniskans varieteter, 5 hp

- Finsk språkvetenskap, 5 hp

- Finsk färdighetsträning, 5 hp

- Finsk litteratur, 5 hp

- Finskans varieteter, 5 hp

- Nordsamiska texter, 5 hp

- Lulesamiska, 5 hp

- Samiska varieteter, 5 hp

- Samisk namnforskning, 5 hp

- Äldre samiska texter och samisk lexikografi, 5 hp

- Sydsamiska, 5 hp

- Ungersk syntax, 5 hp

- Ungersk färdighetsträning, 5 hp

- Ungersk skönlitteratur, 5 hp

- Stilarter i ungerskan, 5 hp

- Översättningsteori och praktiska övningar med ungersk inriktning, 5 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- väsentligt ha förbättrat sin förmåga att använda huvudspråket muntligt och skriftligt

- ha breddat sin kunskap om huvudspråket

- ha kännedom om metoder och problem inom språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig forskning i huvudspråket.

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande muntligt prov.

Delkurs 3. Valfria specialkurser, 15 hp

Delkursen innehåller valbara fördjupningar i huvudspråket eller översikter om de finsk-ugriska språkens koppling till samhällsutvecklingen.

Den studerande ska läsa tre av följande specialkurser:

- De finsk-ugriska folkens politiska frigörelse, 5 hp

- Standardspråksutveckling bland finsk-ugriska folk, 5 hp

- Minoritetsspråken i Sverige, 5 hp

- Estnisk språkhistoria, 5 hp

- Tvåspråkighet i finsk-svensk kontext, 5 hp

- Finsk språkhistoria, 5 hp

- Översättning till och från finska, 5 hp

- Finskans varieteter, 5 hp

- Introduktion till ett finsk-ugriskt språk i Ryssland, 5 hp

- Introduktion till liviska, 5 hp

- Ungersk språkhistoria, 5 hp

- Ungersk folklore, 5 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- ha breddat sina kunskaper om finsk-ugriska folk, språk och kulturer

- fördjupat sig i huvudspråket ur några aspekter

- förstått språkets kopplingar till samhällsutvecklingen.

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande muntligt eller skriftligt prov.

Undervisning

Undervisning ges i mån av resurser och består av föreläsningar samt övningar och examination. Studentens egna lärande är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs). Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd. För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget väl godkänd på delkurser om tillsammans 18 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser fjärde terminens studier i något finsk-ugriskt språk. Tillsammans med Finsk-ugriska språk E uppnås den ämnesfördjupning som krävs för filosofie masterexamen.

Övriga föreskrifter

De kurser som studeras inom delkurs 1. Grunderna i ett andra finsk-ugriskt språk får icke överensstämma med den studerandes huvudspråk. Kursen skall, som benämningen visar, avse ett andra finsk-ugriskt språk, dvs. ett finsk-ugriskt språk som inte studerats på lägre nivåer. Inte heller får den studerande räkna in fristående kurser med samma innehåll i examen samtidigt med de valda D-kurserna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin