Lingvistik I (introduktion)

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN225

Kod
5LN225
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 mars 2024
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

  • i huvuddrag återge hur man i lingvistiken definierar begreppet språk
  • definiera och analysera språkligt material med avseende på begrepp som används inom grammatik, såsom ord, morfem, slutna och öppna ordklasser, satsstruktur och hierarkisk struktur
  • beskriva några grundläggande begrepp inom delområdena fonetik, semantik, pragmatik, språkanvändning och datorlingvistik.

Innehåll

Presentation och diskussion av lingvistiska forskningsområden såsom fonetik, fonologi, grammatik, semantik, pragmatik, språkförändring och datorlingvistik.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination på kursen består av en sluttentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin