Masterprogram i genusvetenskap

120 hp

Den värld vi lever i genomsyras av maktrelationer, förväntningar och normer som är knutna till exempelvis genus, sexualitet, ras, klass och ålder. Masterprogrammet i genusvetenskap ger dig kunskap om och verktyg att analysera hur genus och andra maktasymmetrier är socialt och kulturellt konstruerade och hur de kan upplevas och förstås både lokalt och globalt. Programmet har en stark forskningsanknytning och sammanför perspektiv från olika discipliner för att utforska ämnen inom genusvetenskap.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

På masterprogrammet i genusvetenskap lär du dig att analysera konstruktioner av genus, sexualitet, ras, klass, ålder etcetera, men också hur makt opererar i människors liv och i världen omkring oss. Den kunskapen är relevant inom alla områden av samhället eftersom genus och andra sammanlänkade maktasymmetrier påverkar alla människor och alla samhällen i världen.

Du får en bred och tvärvetenskaplig utbildning med möjlighet att specialisera dig inom ett specifikt område och forma dina studier i enlighet med dina intressen. Programmet innehåller både obligatoriska och valbara kurser. Kurserna har sin huvudsakliga bas i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning men innehåller även perspektiv från andra områden, till exempel det naturvetenskapliga. Dessutom innebär programmets upplägg en möjlighet att studera tillsammans med studenter med olika disciplinära bakgrunder.

Kurserna har tydliga kopplingar till forskningen vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet. Som masterstudent i genusvetenskap har du möjlighet att samarbeta med existerande forskargrupper och dra nytta av den unika forskningsmiljö och de forskningsnätverk som Centrum för genusvetenskap erbjuder. Programmet ger också möjlighet till möten och diskussioner om metoder och metodologier med forskare som är verksamma vid centrumet.

Utbildningen ger dig

 • verktyg för att analysera konstruktioner av genus, sexualitet, ras, klass, ålder, etcetera
 • intersektionella perspektiv på makt och genus
 • en bred och tvärvetenskaplig examen
 • möjlighet att specialisera dig inom ett specifikt område
 • möjlighet att dra nytta av den unika forskningen vid Centrum för genusvetenskap.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med genusvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Programmet omfattar två års heltidsstudier och innehåller kurser omfattande 75 hp och ett examensarbete om 45 hp.

Kurserna är i regel på 7,5 hp och ges på halvfart inom någon av de fyra perioder som läsåret indelas i. Två av dessa perioder ligger på hösten och två på våren, och du läser oftast två 7,5 hp-kurser per period. Förutom de obligatoriska kurserna som ingår i programmet finns möjlighet att skräddarsy utbildningen efter intresse genom valfria kurser.

Inom ramen för programmet tränas du i vetenskaplig metod samt akademiskt skrivande och muntlig presentation. Du får möjlighet att möta och diskutera metoder och metodologi med forskare från Centrum för genusvetenskap. I kursen Examensarbete, som löper under tre terminer, studerar programstudenter från år ett och två tillsammans. Här läser ni varandras texter och presenterar era examensarbeten i deras olika skeden. I kursen ingår även en väsentlig del individuell handledning.

Vill du ta ut en magisterexamen läser du de obligatoriska kurserna under termin 1 och skriver ett examensarbete om 30 hp under termin 2. Det finns även möjlighet för dig med en tidigare magisterexamen att komplettera dina studier för att erhålla en masterexamen.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Genusteori, 7,5 hp
 • Genus, natur och vetenskap, 7,5 hp
 • Intersektionalitet och makt, 7,5 hp
 • Feministiska metodologier och metoder, 7,5 hp

Termin 2

 • Examensarbete (del 1), 7,5 hp

Välj tre av följande:

 • Feministiska kulturstudier, 7,5 hp
 • Människa, djur och miljö, 7,5 hp
 • Globalisering, ras och privilegier, 7,5 hp
 • Familj, släktskap och reproduktion, 7,5 hp

Termin 3

 • Valbar kurs (vid annan institution eller universitet), 7,5 hp
 • Valbar kurs eller VFU, 7,5 hp
 • Valbar kurs eller VFU, 7,5 hp
 • Examensarbete (del 2), 7,5 hp

Termin 4

 • Examensarbete (del 3), 30 hp

Studera utomlands

Inom ramen för de valbara kurserna finns även möjlighet att söka sig utomlands. Tidigare programstudenter har tillbringat terminer i till exempel Kanada, England och Spanien, via ERASMUS-utbyten.

Undervisning sker vanligtvis i seminarieform samt genom handledning, individuellt och i grupp. Seminarierna är obligatoriska, och en kurs har som regel ett seminarietillfälle i veckan. Vid ett seminarium presenterar du dina reflektioner kring en kursbok eller annat studiematerial som du läst inför seminariet och diskuterar med dina kurskamrater. Läraren modererar vanligtvis diskussionen. Målet är att utveckla kritiskt tänkande och samarbetsförmåga. Alla studenter förväntas vara aktiva deltagare i alla former av diskussioner.

De obligatoriska kurserna ges på engelska. Examensarbetet kan skrivas på engelska, svenska eller ett annat skandinaviskt språk (språk beslutas i samråd med handledare och studierektor). Valbara kurser ges på engelska eller svenska.

Under programmets andra år finns även möjlighet att göra praktik (verksamhetsförlagd utbildning, VFU) motsvarande maximalt 15 hp. Du ansvarar själv för att ordna praktikplats. Tidigare studenter har även gjort MFS (Minor Field Studies) utomlands, och under den perioden samlat in det empiriska materialet till sitt examensarbete.

Utöver kursstudier och VFU vid Uppsala universitet, finns möjlighet att läsa de valbara kurserna vid andra lärosäten inom landet eller utomlands.

Masterprogrammet i genusvetenskap är tvärvetenskapligt och ger dig möjlighet att skräddarsy din utbildning efter dina intressen och karriärambitioner. Programmet öppnar på så sätt upp för en rad olika karriärvägar. Alumnundersökningar visar att en stor majoritet av de som har en examen i genusvetenskap har mycket stor nytta av dessa studier i sitt arbetsliv.

En examen i genusvetenskap på avancerad nivå är meriterande för arbete inom många myndigheter och organisationer inom offentlig och privat sektor, samt inom till exempel journalistik och kulturarbete. Tidigare studenter arbetar med genus- och lika villkors-frågor inom olika områden av arbetsmarknaden. Flera har också gått vidare till forskarstudier i genusvetenskap eller andra ämnen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin