Masterprogram i läkemedelsanvändning

120 hp

Läkemedelsanvändningen i samhället är långt ifrån optimal. Det gäller förskrivning av läkemedel och hur de används av patienten. För att förbättra användningen av läkemedel behövs personer med djupa kunskaper i läkemedelsanvändning på individ- och samhällsnivå. Masterprogrammet i läkemedelsanvändning ger dig kunskaperna för att på en rad olika arbetsplatser kunna arbeta med förbättring av läkemedelsanvändningen.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Masterprogrammet i läkemedelsanvändning sträcker sig över två år och ger dig en fördjupad kunskap om läkemedlens funktion, användning och säkerhet. Andra områden är läkemedelsinformation, läkemedelsrådgivning och läkemedelsutvärdering.

Utveckling och prövning av nya läkemedel sker enligt strikta regler för att få så säkra läkemedel som möjligt, men den slutliga effekten av läkemedlet är beroende av hur det används.

Om patienten använder sitt läkemedel felaktigt, till exempel i fel dos, eller tillsammans med andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller livsmedel kan effekten utebli, bli otillräcklig eller oönskad. Därför är kunskaper om läkemedelsanvändning så viktiga och information och rådgivning behövs till såväl vårdpersonal och farmaceuter som patienter.

Examen

Programmet leder till en farmacie masterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 120 credits) med läkemedelsanvändning som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en farmacie magisterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 60 credits).

Studierna inleds med en obligatorisk introduktionskurs om 7,5 högskolepoäng (hp) som ger fördjupad kunskap om olika faktorer som inverkar på läkemedelsanvändningen. Du får en inblick i vad programmet fortsättningsvis kommer att innehålla. Därpå följer ytterligare teoretisk fördjupning i tre terminer. Under den fjärde terminen genomförs ett självständigt fördjupningsprojekt/examensarbete om 30 hp.

Observera att du i samband med anmälan ska göra val av kurser till termin ett. Den inledande kursen är obligatorisk, medan övriga kurser på terminen måste väljas.

Kurser inom programmet

Termin 1–3

Obligatorisk inledande kurs:

 • Läkemedelsanvändning, 7,5 hp

Urval av valbara kurser:

 • Cell- och tumörbiologi, 7,5 hp
 • Forskningsmetoder kring läkemedelsanvändning, 7.5 hp
 • Fördjupad farmakoterapi, 7,5 hp
 • Global farmaci, 7,5 hp
 • Klinikorienterad farmaci, 7,5 hp
 • Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 7,5 hp
 • Läkemedel i miljön, 7,5 hp
 • Läkemedel och äldre, 7,5 hp
 • Läkemedelsmissbruk och beroendelära, 7,5 hp
 • Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans 7,5 hp
 • Läkemedel vid graviditet och amning, 7,5 hp
 • Molekylära mekanismer för enzymatisk aktivering, 7,5 hp
 • Neurofarmakologi, 7,5 hp
 • Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans, 7,5 hp

Termin 4

Fördjupningsprojekt omfattande 30 hp, där chans ges till fördjupning inom något område inom läkemedelsanvändning. Projektet ska utföras under en sammanhängande period.

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter att studera utomlands under programmet. Farmaceutiska fakulteten har utbytesavtal med flera europeiska universitet via Erasmus och utöver det finns Uppsala universitets centrala utbud av utbytesavtal. Populära länder för farmaceuter är Australien, Nederländerna, Storbritannien och USA. Som student vid programmet är det även möjligt att göra examensarbetet (magister- och masterprojekt) utomlands.

Fakultetens studievägledare hjälper dig gärna att välja kurser.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och gruppövningar. Vissa kurser har inslag av eller ges helt med problembaserat lärande (PBL) som undervisningsform. Dessa kurser består till stor del av fallstudier och problemlösning.

Kurserna ges generellt på heltid och dagtid i Uppsala. Vissa av de valbara kurserna ges på deltid och/eller distans. Det finns även några nätbaserade kurser.

En del moment under utbildningen är obligatoriska. Dessa anges som obligatoriska i respektive kursplan.

De fördjupade kunskaper du får med dig från utbildningen kommer väl till nytta på många olika arbetsplatser. Med din utbildning kan du arbeta för att bidra till en förbättrad och säkrare läkemedelsanvändning och gynna såväl enskilda patienter som samhället i stort. Kunskaper om läkemedelsanvändning behövs inom: apoteksväsendet, läkemedelsindustrin, vårdsektorn, myndigheter och forskningsverksamhet.

Yrken och kurser

Beroende på vilket yrke du strävar efter i din framtida karriär finns olika kurser du bör läsa inom programmet. Här är förslag på kurser du kan läsa utifrån olika karriärvägar.

Klinisk farmaci och läkemedelsutvärdering

 • Fördjupad farmakoterapi
 • Forskningsmetoder kring läkemedelsanvändning
 • Klinikorienterad farmaci
 • Läkemedel och äldre

Fördjupad rådgivning på apotek

 • Forskningsmetoder kring läkemedelsanvändning
 • Fördjupad farmakoterapi
 • Global farmaci
 • Läkemedel och äldre
 • Läkemedel vid graviditet och amning
 • Läkemedelsmissbruk och beroendelära

Läkemedels och kemikaliesäkerhet inom myndigheter och näringsliv

 • Global farmaci
 • Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav
 • Läkemedelsmissbruk och beroendelära
 • Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans
 • Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans

Biovetenskaplig forskning

 • Cell- och tumörbiologi
 • Global farmaci - särskilt som förberedande för fältarbete
 • Läkemedelsmissbruk och beroendelära
 • Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans
 • Molekylära mekanismer för enzymatisk aktivering
 • Neurofarmakologi
 • Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin