Masterprogram i precisionsmedicin

120 hp

Rätt behandling till rätt patient vid rätt tillfälle. Hur kan man skräddarsy behandlingen till patienter, och hur kommer det att se ut i framtiden? Masterprogrammet i precisionsmedicin ger dig teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter i hur man genererar och analyserar storskaliga biologiska data för att diagnostisera patienter och möjliggöra en mer individanpassad behandling.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i precisionsmedicin innehåller avancerade kurser i medicinsk genetik, cancerbiologi och molekylär diagnostik, med fördjupningar i storskaliga teknologier för molekylär kartläggning och bilddiagnostik. Tidigt i programmet lär du dig även grundläggande programmering och biostatistik, varefter datorbaserad analys löper som en röd tråd genom programmet.

Du får lära dig grunderna i maskininlärning och artificiell intelligens med ett tydligt fokus på användning inom precisionsmedicin. Du erbjuds även möjlighet att välja egna fördjupningskurser inom områden som du är extra intresserad av. Genom samarbete med kliniker och forskare kommer du ges möjlighet att analysera verkliga patientdata och att knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

Utbildningen ger dig

 • förståelse för, och grundläggande färdigheter i, de möjligheter som artificiell intelligens och maskininlärning erbjuder
 • erfarenhet av grundläggande programmering och biostatistik
 • kompetens i att använda och utveckla diagnostiska verktyg som möjliggör individanpassad vård.

Precisionsmedicin är ett område på stark frammarsch och som spänner över många tillämpningsområden. Dina färdigheter kommer att efterfrågas inom, bland annat, hälso-sjukvården, läkemedels- och medicinteknikindustrin, eller för fortsatt forskarutbildning inom akademin.

Studentprofil

Programmet ges på engelska och riktar sig till svenska och internationella studenter som redan har en kandidatexamen inom biologi, biomedicin, molekylärbiologi, farmaci eller kemi med kurser i genetik, cellbiologi eller molekylärbiologi och lite statistik. Runt 20 studenter kommer att antas till programmet, men framför allt första kurserna kommer att läsas tillsammans med andra studenter vid Uppsalas universitet.

Som student på programmet är du nyfiken på hur biologiska data tillsammans med datorbaserade analyser kan användas för att diagnosticera och behandla patienter. Du är intresserad av naturvetenskap och medicin, har en god analytisk förmåga och är van vid att använda datorer.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med precisionsmedicin som huvudområde.

Det första året består av kurser som ger dig bred kunskap inom medicinsk genetik, molekylär diagnostik och precisionsmedicin. Du lär dig om de teknologier som används för molekylär diagnostik och får praktisk kunskap i de datorbaserade metoder som används för att analysera molekylär data och bilddiagnostik, inklusive programmering, biostatistik, maskininlärning och hantering av känsliga personuppgifter.

Det andra året inleds med en projektkurs som involverar en betydande mängd självständigt arbete, där du utför och presenterar analyser av tidigare publicerade data och verkliga patientdata. Du lär dig också om den precisionsdiagnostik och behandling som används i klinisk rutin idag, liksom den pågående forskningen och utvecklingen inom området. I slutet av programmet genomför du ett masterprojekt på antingen 45 hp eller 30 hp i kombination med en ytterligare valfri kurs.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Medicinsk genetik och cancer - molekylära mekanismer, 15 hp
 • Introduktion till programming i R, 7,5 hp
 • Biostatistik, 7,5 hp

Termin 2

 • Molekylära tekniker och dataanalys inom precisionsmedicin I, 7,5 hp
 • Introduktion till maskininlärning och artificiell intelligens inom livsvetenskaperna, 7,5 hp
 • Molekylära tekniker och dataanalys inom precisionsmedicin II, 15 hp

Termin 3

 • Tillämpad precisionsmedicin, 15 hp
 • Valbara kurser, 15 hp

eller

 • Examensarbete, 45 hp

Termin 4

 • Examensarbete, 30 hp, alternativt 45 hp

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier, gruppövningar och projektarbeten. Utbildningen är direkt kopplad till pågående forskning och våra lärare är aktiva forskare med djupa specialkunskaper inom ämnet. En del moment på programmet är obligatoriska där du förväntas delta aktivt. Du förväntas ta ansvar för dina egna studier. Dina inhämtade kunskaper kommer kontinuerligt utvärderas under utbildningen genom muntliga och skriftliga presentationer, seminarier och tentamina.

En del av undervisningen sker av speciellt inbjudna gästföreläsare som arbetar i olika miljöer utanför akademin, till exempel i region eller industri. Genom dessa föreläsningar får du inte bara en förståelse för hur dina färdigheter kommer till användning i arbetslivet utan även möjligheter att knyta värdefulla kontakter inför examensarbetet och med framtida arbetsgivare.

En obligatorisk seminarieserie med föreläsningar om bland annat forskningsetik, presentationsteknik och bioetik ges under den första terminen.

All undervisning ges på engelska och studierna bedrivs på heltid i Uppsala.

Precisionsmedicin är ett område på frammarsch och studenter på mastersprogrammet i precisionsmedicin förväntas ha en bred arbetsmarknad såväl nationellt som internationellt. På masterprogrammet i precisionsmedicin vid Uppsala universitet får du en bra teoretisk bas och dessutom praktisk erfarenhet av att analysera biologiska data inom precisionsmedicin. När du avslutat programmet kommer dina kunskaper göra dig attraktiv på en starkt växande arbetsmarknad inom hälsa och sjukvård, medicinteknikindustrin eller för fortsatt forskarutbildning inom akademin, både nationellt och internationellt vid organisationer så som:

 • universitet
 • sjukhus
 • läkemedelsföretag
 • läkemedelsverket
 • klinisk genetik
 • precisionsmedicinska center.

Du kommer att kunna arbeta med till exempel:

 • forskning och utveckling
 • analysera patientdata
 • utvecklingsarbete inom sjukdomsdiagnostik
 • projektledning
 • läkemedelsutveckling
 • kliniska prövningar.

Precisionsmedicin kommer att spela en allt viktigare roll inom hälso- och sjukvården framöver, vilket betyder en ökad efterfrågan av personal med utbildning inom området och med praktisk erfarenhet av att analysera den data som produceras. Behovet av utbildning inom precisionsmedicin och dataanalys inom just hälso- och sjukvården blir allt större, i och med att fler sjukhus och politiker inser fördelarna med att använda en databaserad diagnostik i allt högre grad.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin