Masterprogram i svenska – Flerspråkighet och svenska som andraspråk

120 hp

Funderar du på en yrkesroll där frågor om flerspråkighet och svenska som andraspråk aktualiseras? I så fall är Masterprogrammet i svenska, inriktning Flerspråkighet och svenska som andraspråk, något för dig. Här får du möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper om flerspråkighet och andraspråksinlärning hos individer och i samhället. Programmet ger dig stor möjlighet att specialisera dig inom dina intresseområden. Du får med dig de redskap som du behöver både för mer avancerade studier och för praktiskt arbete med språk.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Masterprogram i svenska med inriktning mot flerspråkighet och svenska som andraspråk ger dig breda och djupa kunskaper om sociolingvistiska, psykolingvistiska, språkpolitiska och utbildningsrelaterade perspektiv på flerspråkighet, andraspråksinlärning och svenska som andraspråk.

Programmet inleds med en gemensam termin där du får inblick i de aktuella forskningsfälten och centrala teorier och metoder. Du får reflektera över hur språkvetenskap kan användas i olika sammanhang, utveckla ditt eget skrivande och lära dig mer om det svenska språksamhället.

Under programmets gång utvecklar du din förmåga att behandla språkliga fenomen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och att reflektera över flerspråkighetens roll i samhället. Genom egen profilering inom utbudet av valbara kurser kan du i hög grad påverka vad dina studier ska innehålla, och vilka kunskaper och färdigheter du får. Alla studenter erbjuds också möjligheten att göra praktik, antingen fem eller tio veckor lång.

Inriktningen Flerspråkighet och svenska som andraspråk förbereder dig bland annat för arbete inom utbildning eller olika typer av statliga verksamheter där specialkunskaper om flerspråkighet efterfrågas, men programmet utgör också en utmärkt grund för vidare studier på forskarnivå.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med svenska som andraspråk som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Programmets första år består av en gemensam termin då du får kunskap om flerspråkighet och svenska som andraspråk, och om centrala teorier och metoder inom området. Du reflekterar också över hur språkvetenskap kan användas i olika sammanhang, utvecklar ditt eget skrivande och lär dig mer om det svenska språksamhället.

Den andra terminen består av valbara kurser samt en magisteruppsats om 15 hp. Magisteruppsatsen är valbar för den som fortsätter på programmets andra år, men obligatorisk om man vill ta ut en magisterexamen om 60 hp efter det första året.

Fortsätter du under programmets andra år arbetar du med en masteruppsats om 30 hp parallellt med valbara kurser och, om du så önskar, praktik om antingen fem eller 10 veckor.

Praktiken utgör en verksamhetsförlagd utbildning, och kan genomföras vid en myndighet, en organisation eller ett företag i Sverige eller utomlands. Praktikplatsen ska erbjuda arbetsuppgifter som är relevanta för din studieinriktning och framtida yrkesverksamhet. Exempel på möjliga platser att genomföra praktik på är Språkrådet, arkiv, kommunala verksamheter, språkverkstäder, icke-vinstdrivande organisationer och förlag.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Flerspråkighetsforskning 7,5 hp
 • Vetenskapligt skrivande på svenska 7,5 hp
 • Teori och metod för språkvetare 7,5 hp
 • Valbar kurs inom inriktningen 7,5 hp

Termin 2

 • Två valbara kurser om 7,5 hp
 • Magisteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk 15 hp

eller

 • Fyra valbara kurser om 7,5 hp

Termin 3

 • En valbar kurs 7,5 hp
 • Praktik 7,5 hp
 • Masteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk, del 1, 15 hp (av totalt 30 hp)

eller

 • Två valbara kurser om 7,5 hp
 • Masteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk, del 1, 15 hp (av totalt 30 hp)

Termin 4

 • Två valbara kurser om 7,5 hp
 • Masteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk, del 2, 15 hp (av totalt 30 hp)

eller

 • Praktik, 15 hp
 • Masteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk, del 2, 15 hp (av totalt 30 hp)

Valbara kurser

Utöver kurserna inom programmet finns vid institutionen för nordiska språk ett stort antal valbara kurser om 7,5 hp på avancerad nivå som ges enligt ett rullande schema. Valbara kurser av särskild relevans för inriktningen Flerspråkighet och svenska som andraspråk är till exempel:

 • Flerspråkighet och utbildning
 • Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv
 • Psykolingvistisk forskning om flerspråkighet
 • Sociolingvistiska forskningsfält
 • Språkpolitik

Inom vissa ramar kan kurser inom andra ämnen väljas.

Studera utomlands

Det finns möjlighet att förlägga delar av utbildningen till ett universitet utomlands, inom ramen för de avtal som finns vid universitetet. Det finns avtal med nordiska universitet som har undervisning och forskning i sina respektive språk ur ett andraspråksperspektiv, liksom avtal med några universitet i Europa som har undervisning och forskning i flerspråkighet.

Undervisningen anpassas efter innehållet i delkurserna och ges i form av föreläsningar och övningar. Obligatoriska moment kan förekomma. Vissa kurser kan läsas självständigt som läskurser.

Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska och svenska. Texter på danska och norska kan förekomma.

Studenternas uppsatser presenteras och diskuteras vid särskilda seminarier. Inom utbildningen ryms också praktik och studiebesök. Programmet ges i Uppsala.

Masterprogrammet i svenska, inriktningen flerspråkighet och svenska som andraspråk, utgör en utmärkt grund för vidare studier på forskarnivå, till exempel i ämnena nordiska språk, tvåspråkighet, språkdidaktik eller svenska som andraspråk. Du är även förberedd till att verka inom andra verksamheter som kräver avancerade kunskaper om svenska språket, flerspråkighet och andraspråksinlärning, exempelvis inom utbildningsrelaterade arbetsuppgifter eller olika typer av statliga verksamheter.

Studenter som har läst liknande utbildningar arbetar bland annat som förstelärare, lärare vid SFI, lärare inom svenska som andraspråk och specialpedagoger. Alumner inom ämnet finns även inom undervisningsrådet på Skolverket, som doktorander, eller universitetsadjunkter i svenska som andraspråk. Yrken som provkonstruktör av SFI- och Tisus-proven, projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk eller kommunikatör är även bland titlarna.

Via nätverket UU Languages Alumni kan du inspireras, utvecklas och stärka din profession genom kontakter mellan alumner, studenter och lärare/forskare vid fakulteten.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin