Masterprogram i svenska – Svenska och andra nordiska språk

120 hp

Funderar du på en framtid med svenska språket som ditt främsta arbetsredskap? Masterprogrammet i svenska, inriktningen svenska och andra nordiska språk, ger dig kunskap om svenskan och andra nordiska språk. Du får en bred allmänbildning inom de aktuella forskningsfälten, men programmet ger också stor möjlighet för dig att specialisera dig inom områden som särskilt intresserar dig. Du får med dig de redskap som du behöver både för mer avancerade studier och för praktiskt arbete med språk.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Masterprogrammet i svenska, inriktningen svenska och andra nordiska språk, ger dig breda och djupa kunskaper om svenskan och, om du vill, andra nordiska språk. Utbildningen inleds med en programgemensam termin där du skaffar dig bred allmänbildning om de aktuella forskningsfälten och centrala teorier och metoder. Du reflekterar också över hur språkvetenskap kan användas i olika sammanhang, utvecklar ditt eget skrivande och lär dig mer om det svenska språksamhället.

Under programmets gång har du stor möjlighet att specialisera dig inom områden som särskilt intresserar dig. Samtidigt får du med dig de teoretiska och metodiska redskap som kan ta dig vidare till mer avancerade studier. Det breda utbudet av valbara kurser ger möjlighet till fördjupning inom såväl språkhistoria som modern svenska.

Ett antal valbara kurser är utformade för att ge en god förberedelse för praktiskt arbete efter studierna. Till exempel finns kurser om arbetslivskommunikation, fackspråk och språkvård. Om du väljer kurser som ger en nordisk profil öppnas möjligheter för arbeten där en bred kunskap om Norden och om olika nordiska språk efterfrågas. För alla studenter erbjuds möjligheten att göra praktik, antingen fem eller tio veckor lång.

Inom programmet ingår ett eller två självständiga arbeten som ger stor möjlighet till egenvald fördjupning.

Programmets inriktning mot svenska och andra nordiska språk förbereder dig för vidare verksamhet inom en lång rad yrken där kvalificerade kunskaper om svenska språket är centrala, men programmet utgör också en utmärkt grund för vidare studier på forskarnivå i ämnet nordiska språk.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med svenska som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Utbildningens första termin innehåller obligatoriska kurser gemensamma för alla som läser programmets inriktning mot svenska och andra nordiska språk. I övrigt har du sedan möjlighet att skräddarsy dina studier inom programmet utifrån eget intresse genom val av inriktning på kurser och självständiga arbeten. Det står dig fritt att själv välja kurser som passar dig, men kursutbudet är upplagt så att det finns rekommendationer utifrån två studiegångar: dels för den som är intresserad av ett nordiskt spår, dels för den som är intresserad av ett mer arbetslivsorienterat spår.

Den första terminen ger dig bred allmänbildning om de aktuella forskningsfälten och om centrala teorier och metoder och det svenska språksamhället. Du utvecklar också din förmåga att presentera din egen kompetens och att uttrycka dig i skrift.

Den andra terminen består av valbara kurser samt en magisteruppsats om 15 hp. Magisteruppsatsen är valfri för den som fortsätter på programmets andra år, men obligatorisk för den som vill ta ut en magisterexamen om 60 hp efter det första året.

Under programmets andra år arbetar du med en masteruppsats om 30 hp parallellt med valbara kurser och, om du så önskar, praktik om antingen 5 eller 10 veckor.

Praktiken utgör en verksamhetsförlagd utbildning, och kan genomföras vid en myndighet, en organisation eller ett företag i Sverige eller utomlands. Praktikplatsen ska erbjuda arbetsuppgifter som är relevanta för din studieinriktning och framtida yrkesverksamhet. Exempel på möjliga platser att genomföra praktik på är Språkrådet, arkiv, kommunala verksamheter, språkverkstäder, icke-vinstdrivande organisationer och förlag.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Introduktion till språkvetenskap, 7,5 hp
 • Vetenskapligt skrivande på svenska, 7,5 hp
 • Svenskans variation, 7,5 hp
 • Teori och metod för språkvetare, 7,5 hp

Termin 2

 • Två valbara kurser om 7,5 hp
 • Magisteruppsats i svenska, 15 hp

eller

 • Fyra valbara kurser om 7,5 hp

Termin 3

 • Två valbara kurser om 7,5 hp
 • Masteruppsats i svenska, del 1, 15 hp (av totalt 30 hp)

eller

 • En valbar kurs om 7,5 hp
 • Praktik, 7,5 hp
 • Masteruppsats i svenska, del 1, 15 hp (av totalt 30 hp)

eller

 • Praktik, 15 hp
 • Masteruppsats i svenska, del 1, 15 hp (av totalt 30 hp)

Termin 4

 • Två valbara kurser om 7,5 hp
 • Masteruppsats i svenska, del 2, 15 hp (av totalt 30 hp)

Valbara kurser

Institutionen för nordiska språk erbjuder ett brett utbud av valbara kurser om 7,5 hp. Det breda utbudet av valbara kurser ger möjlighet till fördjupning inom såväl språkhistoria som modern svenska både vad gäller språket i bruk och språket som system.

Ett antal valbara kurser är utformade för att ge en god förberedelse för praktiskt arbete efter studierna. Till exempel finns kurser om arbetslivskommunikation, fackspråk och språkvård. I flera av kurserna finns en tydlig nordisk profil. Inom vissa ramar kan kurser inom andra ämnen väljas.

Undervisningen anpassas efter innehållet i delkurserna och ges i form av föreläsningar och övningar. Obligatoriska moment kan förekomma. Vissa kurser kan läsas självständigt som läskurser.

Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska och svenska. Texter på andra nordiska språk kan förekomma.

Studenternas uppsatser presenteras och diskuteras vid särskilda seminarier. Inom utbildningen ryms också praktik och studiebesök. Programmet ges i Uppsala.

Masterprogrammet i svenska, inriktningen svenska och andra nordiska språk förbereder dig för vidare verksamhet inom en lång rad yrken där kvalificerade kunskaper om svenska språket är centrala. Efter studier på programmet kan du arbeta på myndigheter, företag eller organisationer med till exempel språkrådgivning, undervisningsrelaterade arbetsuppgifter, administration, information eller kommunikation.

Programmet utgör också en utmärkt grund för vidare studier på forskarnivå i ämnet nordiska språk, och många av våra tidigare studenter har gått vidare till doktorandstudier och arbetar i dag som forskare eller universitetslärare. Om du väljer kurser som ger en nordisk profil öppnas möjligheter för arbeten där en bred kunskap om Norden och om olika nordiska språk efterfrågas.

Via nätverket UU Languages Alumni kan du inspireras, utvecklas och stärka din profession genom kontakter mellan alumner, studenter och lärare/forskare vid fakulteten.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin