Masterprogram i svenska

120 hp

Utbildningsplan, HSV2M

Kod
HSV2M
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 1 september 2022
Diarienummer
SPRÅKFAK 2019/23
Ansvarig fakultet
Språkvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Programmet är inrättat av rektor vid Uppsala universitet 2006-09-26. Utbildningsplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-05-31 och gäller fr.o.m. 2007-07-21. Reviderad 2008-01-17, 2010-03-11, 2019-08-29 samt 2022-09-01.

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller motsvarande med 60 hp svenska språket/nordiska språk, svenska som andraspråk eller motsvarande

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Syfte

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier och syftar till att ge ökad kompetens inom en av två inriktningar: svenska och andra nordiska språk eller flerspråkighet och svenska som andraspråk. Djup ämneskunskap med mycket god vetenskaplig förankring inom var och en av inriktningarna ger en god grund till forskarutbildning och är förberedande till att  arbeta inom till exempel utbildning eller  att arbeta professionellt med det svenska språket i annan kvalificerad verksamhet. 

Mål

Efter avslutat program ska studenten kunna

 • visa kunskap och förståelse inom språkvetenskap, inbegripet såväl brett kunnande inom området i allmänhet som väsentligt fördjupade kunskaper inom vald inriktning i programmet i synnerhet.
 • visa fördjupad insikt i aktuellt språkvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa fördjupad språkvetenskaplig metodkunskap
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade språkvetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar med tillämpning av relevanta begrepp och teorier och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta professionellt med det svenska språket i annan kvalificerad verksamhet
 • visa förmåga att med utgångspunkt i språkvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Programmet är ett tvåårigt utbildningsprogram (120 högskolepoäng) på avancerad nivå med en av två inriktningar  antingen svenska och andra nordiska språk eller flerspråkighet och svenska som andraspråk. Varje inriktning har egna obligatoriska kurser. Dessutom ingår andra, valbara kurser. Närmare information om innehållet och uppläggningen av respektive inriktning ges nedan.

Samtliga kurser inom programmet omfattar 7,5 eller 15 högskolepoäng, med undantag för det avslutande examensarbetet högskolepoäng. Progressionen inom programmet uttrycks genom de olika examensarbetena, dels för magisterexamen, dels för masterexamen.

Inriktning mot svenska och andra nordiska språk:

Inriktningen mot svenska och andra nordiska språk ger fördjupade kunskaper om svenskan och eventuellt även andra nordiska språk. Studenterna utvecklar sin förmåga att hantera språkliga fenomen och språkligt relevanta företeelser med ett vetenskapligt förhållningssätt och att tillämpa språkvetenskapliga kunskaper på olika typer av problem.

I inriktningen får studenterna en gemensam grund av teoretiska och tillämpade kurser inriktade på svenskan och erbjuds utöver detta valbara kurser inriktade även mot andra nordiska språk. Den består av obligatoriska och valbara kurser om 7,5 hp, möjlighet till praktik om 7,5 hp eller 15 hp samt magisteruppsats (15 hp) och masteruppsats (30 hp). Magisteruppsatsen kan ersättas med två valbara kurser.

Genom egen profilering inom programmets valbara kurser kan studenten själv påverka graden av fördjupning respektive breddning av kunskaper och färdigheter, på ett sätt som ger utrymme för egen specialisering inom olika delar av det språkvetenskapliga fältet, både vad gäller teori och tillämpning, t.ex. vad gäller språkrådgivning. Oavsett profilering ger programmet goda förutsättningar för såväl kvalificerat arbete med det svenska språket som vidare studier på forskarnivå.

Det finns utrymme för studenten att förlägga delar av sina studier till annat lärosäte utomlands.

Uppläggningen av de fyra terminernas studier framgår av terminsöversikten nedan. De aktuella valbara kurserna preciseras i programmets studieplan.

TERMIN l.

Introduktion till språkvetenskap 7,5 hp, Vetenskapligt skrivande på svenska 7,5 hp, Teori och metod för språkvetare 7,5 hp, Svenskans variation 7,5 hp.

TERMIN 2

 Två valbara kurser om 7,5 hp samt Magisteruppsats i svenska 15 hp eller Fyra valbara kurser om 7,5 hp

TERMIN 3

Två valbara kurser om 7,5 hp samt Masteruppsats i svenska, del 1 15 hp (av totalt 30 hp) eller

En valbar kurs om 7,5 hp, Praktik 7,5 hp samt Masteruppsats i svenska, del 1 15 hp (av totalt 30 hp) eller

Praktik 15 hp samt Masteruppsats i svenska, del 1 15 hp (av totalt 30 hp)

TERMIN 4

Två valbara kurser om 7,5 hp samt Masteruppsats i svenska, del 2 15 hp (av totalt 30 hp)

Inriktning mot flerspråkighet och svenska som andraspråk

Inriktningen mot flerspråkighet och svenska som andraspråk ger fördjupade kunskaper om sociolingvistiska, psykolingvistiska, språkpolitiska och utbildningsrelaterade perspektiv på flerspråkighet, andraspråksinlärning och svenska som andraspråk. Inriktningen bidrar till ökad förmåga att behandla språkliga fenomen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och tillämpa språkvetenskapliga kunskaper på olika typer av problem.

Under programmet erbjuds övervägande kurser av forskningsförberedande karaktär och mer generiska kurser. Genom egen profilering inom programmets valbara kurser kan studenten därutöver själv påverka graden av fördjupning respektive breddning av kunskaper och färdigheter. Inriktningen består av obligatoriska och valbara kurser om 7,5 hp, möjlighet till praktik om 7,5 hp eller 15 hp samt magisteruppsats (15 hp) och masteruppsats (30 hp). Magisteruppsatsen kan ersättas med två valbara kurser. 

Det finns utrymme för studenten att förlägga delar av sina studier till annat lärosäte utomlands.

Uppläggningen av de fyra terminernas studier framgår av terminsplanen nedan. De aktuella valbara kurserna preciseras i programmets studieplan.

TERMIN l

Flerspråkighetsforskning 7,5 hp, Vetenskapligt skrivande på svenska 7,5 hp, Teori och metod för språkvetare 7,5 hp, valbar kurs inom inriktningen om 7,5 hp

TERMIN 2

 Två valbara kurser om 7,5 hp samt Magisteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk 15 hp eller fyra valbara kurser om 7,5 hp

TERMIN 3

 En valbar kurs om 7,5 hp, Praktik 7,5 hp samt Masteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk, del 1 15 hp (av totalt 30 hp) eller två valbara kurser om 7,5 hp samt Masteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk, del 1 15 hp (av totalt 30 hp)

TERMIN 4

Två valbara kurser om 7,5 hp samt, Masteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk, del 2 15 hp (av totalt 30 hp)

Undervisning

Undervisningen inom båda inriktningarna ges i form av lektioner, övningar, föreläsningar och seminarier. På vissa av de valfria kurserna ges undervisning enligt ett rullande schema. Egna studier i form av läskurser kan också förekomma. Deltagande i undervisningen är obligatoriskt på kurser med fortlöpande examination. Där så anges förekommer praktik. Även studier eller praktik  utomlands kan ingå. Utbildningen bedrivs på helfart och omfattar fyra terminers studier.

Examen

Studerande som med godkänt resultat genomgått Masterprogram i svenska, med inriktning mot svenska och andra nordiska språk, 120 hp, får efter ansökan en masterexamen inom huvudområdet svenska. Studerande som med godkänt resultat genomgått Masterprogram i svenska, med inriktning mot flerspråkighet och svenska som andraspråk, 120 hp, får efter ansökan en masterexamen inom huvudområdet svenska som andraspråk. Studerande som med godkänt resultat genomgått programmets första år, 60 hp inklusive magisteruppsats 15 hp, kan efter ansökan få en magisterexamen inom respektive huvudområde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin