Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord

120 hp

Utbildningsplan, HFF2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
HFF2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 15 juni 2018
Diarienummer
HISTFILFAK 2018/48
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Historiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Masterprogrammet i Studier kring Förintelsen och folkmord är förlagt till Hugo Valentin-centrum vid historiska institutionen, Uppsala universitet. Undervisningen bedrivs vid Hugo Valentin-centrum, men sker i samarbete med andra institutioner inom det Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Utbildningen ges på engelska.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med ett ämne inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet som huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Programmet syftar till att ge studenten de empiriska och teoretiska kunskaper samt metodologiska färdigheter som krävs för att självständigt och kritiskt kunna förstå och analysera Förintelsens historia och historiografi, respektive folkmordens och det massiva våldets bakgrund, karaktär och effekter på individ och samhälle.

Utbildningen har en utpräglat tvärvetenskaplig karaktär och inbegriper studiet av massvåld och dess effekter i olika historiska, kulturella och sociala kontexter utifrån bland annat statsvetenskaplig, sociologisk, psykologisk och socialpsykologisk teoribildning. Studenten förväntas också att författa en master- eller magisteruppsats av hög kvalitet, som är tydligt förankrad i forskningsläget och bidrar med ny kunskap till ämnesområdet Förintelse- och folkmordstudier.

Förvärvade kunskaper och färdigheter utgör en grund för forskarutbildning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet (t.ex. historia, freds- och konfliktforskning, sociologi eller kulturantropologi) liksom för yrkesverksamhet inom förvaltning, utbildning/folkbildning, museiverksamhet, journalistik, eller internationella organisationer.

Mål

Efter godkänd examen förväntas studenten kunna:

 • självständigt och med utgångspunkt i ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt identifiera och analysera problemställningar som är av central betydelse för ämnesområdet Förintelse- och folkmordsstudier
 • aktivt följa och använda sig av forskningen inom området
 • använda sig av de teorier som ligger till grund för forskningen om folkmordens och det massiva våldets bakgrund, karaktär och konsekvenser
 • använda sig av de metodologiska färdigheter som ligger till grund för studiet av massvåld i ett komparativt perspektiv
 • med hög grad av självständighet identifiera och avgränsa ett teoretiskt relevant forskningsämne
 • utifrån gängse metoder och teoribildningar kunna författa en uppsats, som bidrar med ny kunskap till forskningsfältet
 • självständigt bedöma och kritisera andras arbete, samt genomföra en opposition
 • aktivt delta i diskussioner och kunna bidra med kvalificerade synpunkter
 • självständigt presentera kunskapsöversikter, samt redogöra för forskningsläget och sitt eget arbete
 • följa utvecklingen inom forskningsområdet utifrån ett interdisciplinärt betraktelsesätt
 • mot bakgrund av kunskap om det massiva våldets effekter på individ och samhälle identifiera relevanta problemställningar i specifika konfliktområden

Programmets uppläggning

För masterexamen (120 hp) förvärvar studenten under första terminen grundläggande empiriska och teoretiska kunskaper om Förintelsen och andra fall av folkmord eller massivt våld. De empiriska och teoretiska kunskaperna från termin ett kopplas därefter under den andra terminen till teoretiska kurser om våldets mekanismer. Under andra hälften av termin två och termin tre får studenten tillfälle att fördjupa sig inom ett specialområde genom att läsa andra kurser (obligatoriska och valbara) vid Hugo Valentin-centrum/historiska institutionen eller vid andra institutioner. Under andra hälften av termin två börjar studenten skriva på ett 45 hp examensarbete. Under termin tre läses en obligatoriska kurs om centrala metoder som används inom det tvärvetenskapliga fältet Förintelse- och folkmordsstudier. Under termin tre fortsätter studenten skriva på examensarbetet och ges även möjlighet att göra praktik i en för ämnet relevant yrkesmiljö. Termin fyra ägnas helt åt att skriva examensarbetet. För magisterexamen (60 hp) förvärvar studenten under första terminen grundläggande empiriska och teoretiska kunskaper om Förintelsen och andra fall av folkmord eller massivt våld. De empiriska och teoretiska kunskaperna från termin ett kopplas därefter under den andra terminen till teoretiska kurser om våldets mekanismer varefter studenten skriver ett 15 hp examensarbete.

Följande kurser ingår:

Magisterexamen (60 hp)

Termin Period Kurs

1 HT

Teoretiska perspektiv inom Förintelse- och folkmordsstudier, Obligatorisk 7,5 hp

Folkmord och massvåld I, Obligatorisk 7,5 hp

Folkmord och massvåld II, Obligatorisk 7,5 hp

Förintelsens historia och historiografi, Obligatorisk 7,5 hp

2 VT

Våldets sociala mekanismer, Obligatorisk 7,5 hp

Våldets psykologi, Obligatorisk 7,5 hp

Examensarbete på avancerad nivå (magisterexamen) i studier kring Förintelsen och folkmord, Obligatorisk 15 hp

Masterexamen (120 hp)

Termin Period Kurs

1 HT

Teoretiska perspektiv inom Förintelse- och folkmordsstudier, Obligatorisk 7,5 hp

Folkmord och massvåld I, Obligatorisk 7,5 hp

Folkmord och massvåld II, Obligatorisk 7,5 hp

Förintelsens historia och historiografi, Obligatorisk 7,5 hp

2 VT

Våldets sociala mekanismer, Obligatorisk 7,5 hp

Våldets psykologi, Obligatorisk 7,5 hp

Transitionell rättvisa, Valbar 7,5 hp

Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen) i studier kring Förintelsen och folkmord, förberedelsefas, Obligatorisk 7,5 hp

3 HT

Minneskultur i jämförande folkmordsstudier, Valbar 7,5 hp

Att undervisa om Förintelsen och andra folkmord, Valbar 7,5 hp

Praktik, Valbar, 7,5 hp

Metod i Förintelse- och folkmordsstudier, Obligatorisk 7,5 hp

Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen) i studier kring Förintelsen och folkmord, genomförandefas, Obligatorisk 7,5 hp

4 VT

Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen) i studier kring Förintelsen och folkmord, Obligatorisk 30 hp

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, skriftliga uppgifter, muntliga presentationer individuellt och i grupp, samt handledning.

Examen

Efter genomgånget ettårigt magisterprogram erhåller studenten en filosofie magisterexamen inom huvudområdet Förintelse- och folkmordsstudier. Efter genomgånget tvåårigt masterprogram erhåller studenten en filosofie masterexamen inom huvudområdet Förintelse- och folkmordsstudier vid Uppsala universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin