Masterprogram i vattenteknik

120 hp

Utbildningsplan, TVA2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TVA2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 oktober 2019
Diarienummer
TEKNAT 2019/267
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Beslut och riktlinjer

Beslut om att anordna utbildningsprogrammet

Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2019-10-22 att gälla fr.o.m. 2020-07-01. Enligt beslut av rektor 2019-06-18 finns masterprogram i materialteknik inrättat vid Uppsala universitet (UFV 2019/1105).

Engelsk översättning

Masterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science (120 credits).

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp inklusive 90 hp teknik, 10 hp fysik inklusive mekanik och elektromagnetism, 20 hp kemi inklusive allmän kemi, analytisk kemi och fysikalisk kemi samt 20 hp matematik inklusive envariabelanalys och linjär algebra.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Programmet har till syfte att utbilda studenter inom ämnet vattenteknik med en särskilt profil mot digitalisering i vattensektorn. Studenterna tillägnar sig både teoretiska och praktiska färdigheter inom vattenteknik, både med avseende på vatten i naturliga system samt bebyggda miljöer. Studenterna börjar programmet med att lära sig grunderna i fluidmekanik för att sedan fördjupa sig i vattnets väg genom naturen och samhället, inklusive dricksvattenberedning och avloppsvattenrening. Till skillnad från traditionella program i vattenteknik får studenter kunskaper om att hantera stora datamängder genom tillämpning av principer inom maskininlärning och artificiell intelligens.

Studenter från programmet får god kompetens i att simulera vattnets flödesvägar med hjälp av numeriska modeller för vattenströmning och föroreningstransport. Efter genomförd utbildning har programmet skapat en god grund för en karriär i näringslivet, i den kommunala verksamheten, på myndigheter, eller med fortsatt utbildning på forskarnivå. Exempel på arbetsområden är kommunala dricksvatten- och avloppsreningsverk, processindustrin, konsultverksamhet inom vatten och miljö samt vattenkraft.

Mål

Mål för masterexamen

Högskolelagen

Högskolelagen innehåller bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap.

Högskoleförordningen

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen.

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Beskrivning av utbildningen

Upplägg, allmänt

De tekniska masterprogrammen vid Uppsala universitet är sammanhållna tvååriga program. Programmen innehåller rekommenderade studiegångar för att kvalitetssäkra studentens examen genom att visa på ett kursutbud där studenterna direkt uppnår målen i högskoleförordningen. Det finns även anvisade valbara kurser där specialisering kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.

Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med stor självständighet och med ansvar för det egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom huvudområdet. Det betyder även att studenterna uppnår en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.

Programspecifika upplägg

Masterprogrammet har till syfte att utbilda studenter inom ämnet vattenteknik med profil mot digitalisering i vattensektorn. Utbildningen påbörjas med en introduktion till ämnesområdet med stark fokus på fluidmekanik, hållbarhet och presentationsteknik. Området vattenteknik omfattar förutom dricksvattenberedning, dagvattenhantering och avloppsvattenrening, även ytvattenhydrologi och geohydrologi samt deras tillämpningar i forskning och utveckling. Studenterna tillägnar sig både teoretiska och praktiska färdigheter inom digitalisering och maskininlärning med fokus på stora dataflöden inom vattensektorn. Dessutom erbjuds kurser där studenten utvecklar sina färdigheter i utvecklingen av mätmetoder i vattensystem samt simuleringen av samma system.

Examensarbetet utförs på exempelvis företag, kommunal organisation, statlig myndighet eller inom universitetet. För masterexamen respektive magisterexamen görs ett examensarbete om 30 hp respektive 15 hp.

Programmets kurser

Studieplan

Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till examenskrav.

Följande beteckningar används:

G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier.

G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp.

G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp.

G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen

A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå

A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E Examensarbete för magisterexamen

A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen

Huvudområdet

Huvudområdet Teknik finns för utbildning både på grundnivå och på avancerad nivå och används för tekniska kurser inom högskole- och civilingenjörsprogram samt fristående kurser.

För teknisk examen på avancerad nivå används huvudområdet teknik för civilingenjörsexamen. För kurser inom tekniska masterprogram är särskilda huvudområden på avancerad nivå inrättade. Dessa är bioinformatik, förnybar elproduktion, inbyggda system, industriell teknik, energiteknik, molekylär bioteknik, materialteknik och vattenteknik. De kopplar till programmens huvudsakliga inriktningar och används för teknologie magister/masterexamen. Huvudområdena utgör en specificerad del av det mer övergripande huvudområdet teknik och uppfyller därmed också kraven för huvudområdet teknik.

Huvudområdet Teknik (grund- och avancerad nivå)

En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar minst ett av följande områden:

 • Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara.
 • Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling.

En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att även detta huvudområdes kriterier är uppfyllda.

En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om den innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt ingå i examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska omprövas om kursen avviker från dessa kriterier.

Huvudområdet Vattenteknik (avancerad nivå)

Huvudområdet vattenteknik innefattar utveckling och användning av tekniska system gällande vattnets infrastruktur, lagring och rening i samhället. Inom huvudområdet ingår mätning, analys och modellering av vattnets samspel med alla komponenter av den bebyggda och naturliga miljön. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är grunden för långsiktiga samhällslösningar.

En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Vattenteknik om den till största delen behandlar:

 • Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av tekniska system för ledning, lagring och rening av vatten.
 • Metoder för beskrivning och simulering av vattnets beskaffenhet, flöde och ämnestransport i naturliga miljöer och tekniska system.

Examensarbete

Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska program vid Uppsala universitet. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens hemsida teknat.uu.se/student.

Examen

För att få ut en examen på avancerad nivå krävs en minst treårig generell examen på grundnivå, alternativt en minst treårig yrkesexamen.

Masterexamen

Masterexamen uppnås efter avslutade kurser på avancerad nivå om sammanlagt 120 högskolepoäng (2 års heltidsstudier). 30 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå. Dock ej sådana kurser som ingår i underliggande examen på grundnivå. Examen ska innefatta ett huvudområde med kurser på avancerad nivå omfattande minst 60 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng (dvs. 15 hp + 15 hp är inte tillåtet).

Övriga föreskrifter

Antagning till senare del av program

För antagning till senare del av ett tekniskt masterprogram fordras normalt att minst 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen ska vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 december inför vårterminen.

Betyg och examination

Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen. Information angående tentamensanmälan finns på http://www.studentportalen.uu.se (gäller ej tentamina vid andra lärosäten).

För ytterligare regelverk se "Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet" UFV 2016/327.

Tillgodoräknande av kurs i masterexamen

Vissa kurser kan inte ingå i examen samtidigt på grund av att deras innehåll överlappar för mycket. Innehållet framgår av respektive kursplan och Examensenheten beslutar vilka kurser som får ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin