Magisterprogram i speldesign

60 hp

Utbildningsplan, HSD2N

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
HSD2N
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 16 juni 2020
Diarienummer
HISTFILFAK 2020/31
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Utbildningsplanen är fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2020-06-16 och träder i kraft 2021-07-01.

Behörighetskrav

Kandidatexamen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Syftet med magisterprogrammet i speldesign är att studenten ska tillägna sig dels en systematisk förståelse för speldesign som disciplin, dels kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna formulera och lösa vetenskapliga problem och kritiskt kunna granska andras arbeten inom speldesign samt sådana kunskaper som krävs för kvalificerat arbete inom spelbranschen och näraliggande verksamheter.

Mål

Efter genomgången utbildning ska studenten kunna

  • självständigt och med utgångspunkt i ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt analysera, utvärdera och redogöra för problemställningar som är av central betydelse för speldesignforskning,
  • genom vetenskaplig reflektion kring sin egen och andras designprocess uppvisa fördjupade kunskaper inom speldesign,
  • redogöra för och använda teorier och metoder inom speldesignforskningen som är relevanta för en vetenskaplig frågeställning och för fördjupad designkompetens,
  • självständigt planera, leda och genomföra en kvalificerad forskningsuppgift i form av ett examensarbete inom uppsatta tidsramar och på ett sätt som bidrar till kunskapsutvecklingen inom området,
  • självständigt i såväl muntlig som skriftlig form kommunicera sina resultat i forsknings- och produktionsmiljöer och då klart redogöra för såväl slutsatser som den kunskap och de argument som ligger till grund härför, samt
  • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom speldesign.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar ett års (60 hp) heltidsstudier. De två terminerna innehåller obligatoriska kurser i speldesign på avancerad nivå. Programmet inleds med en introduktion till spelforskning som också innefattar teori och metod samt vetenskapligt skrivande som förberedelse inför examensarbetet under termin två. Under första terminen ingår även kurser i spelanalys, speldesignmetoder och speldesignprocesser. Termin två innehåller kurser som behandlar spel och samhälle samt interaktivt berättande. Terminen avslutas med ett examensarbete om 15 hp.

Undervisning

Magisterprogrammet ges i sin helhet på engelska. Undervisnings- och examinationsformer varierar från kurs till kurs beroende på kursinnehåll och kursuppläggning. Undervisningen består normalt av föreläsningar, seminarier och workshops med muntliga och skriftliga uppgifter individuellt och i grupp. Studenten redovisar sina kunskaper och färdigheter genom olika examinationsformer: muntliga redovisningar i samband med seminarier, skriftliga rapporter och mer traditionella skriftliga tentamina.

Studenten förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre utbildningen framskrider. Examensarbetet ska avspegla studentens förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt formulera och lösa en problemställning utifrån de kunskaper och färdigheter som kurserna i programmet ger.

Examen

Filosofie magisterexamen, med speldesign som huvudområde

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin