Masterprogram i vattenteknik

120 hp

Utbildningsplan, TVA2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TVA2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2022
Diarienummer
TEKNAT 2022/136
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Beslut och riktlinjer

Beslut om att anordna utbildningsprogrammet

Utbildningsplanen är fastställd av teknisk‐naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2022-11-07 att gälla fr.o.m. 2023-07-01.

Enligt beslut av rektor 2019-06-18 finns masterprogram i vattenteknik inrättat vid Uppsala universitet (UFV 2019/1105).

Engelsk översättning

Masterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science (120 credits).

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp inklusive 90 hp teknik, 10 hp fysik, 5 hp kemi samt 20 hp matematik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Programmet har till syfte att utbilda studenter inom ämnet vattenteknik med en särskilt profil mot digitalisering i vattensektorn. Studenterna tillägnar sig både teoretiska och praktiska färdigheter inom vattenteknik, både med avseende på vatten i naturliga system samt bebyggda miljöer. Studenterna börjar programmet med att lära sig grunderna i fluidmekanik för att sedan fördjupa sig i vattnets väg genom naturen och samhället, inklusive dricksvattenberedning och avloppsvattenrening. Till skillnad från traditionella program i vattenteknik får studenter kunskaper om att hantera stora datamängder genom tillämpning av principer inom maskininlärning och artificiell intelligens.

Studenter från programmet får god kompetens i att simulera vattnets flödesvägar med hjälp av numeriska modeller för vattenströmning och föroreningstransport. Efter genomförd utbildning har programmet skapat en god grund för en karriär i näringslivet, i den kommunala verksamheten, på myndigheter, eller med fortsatt utbildning på forskarnivå. Exempel på arbetsområden är kommunala dricksvatten- och avloppsreningsverk, processindustrin, konsultverksamhet inom vatten och miljö samt vattenkraft.

Mål

Mål för examen

Högskolelagen

Högskolelagen innehåller bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap.

Masterexamen

Högskoleförordningen

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Beskrivning av utbildningen

Upplägg, allmänt

De tekniska masterprogrammen vid Uppsala universitet är sammanhållna tvååriga program. Programmen innehåller rekommenderade studiegångar för att kvalitetssäkra studentens examen genom att visa på ett kursutbud där studenterna direkt uppnår målen i högskoleförordningen. Det finns även anvisade valbara kurser där specialisering kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.

Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med stor självständighet och med ansvar för det egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom huvudområdet. Studenterna uppnår även en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska.

Programspecifika upplägg

Masterprogrammet har till syfte att utbilda studenter inom ämnet vattenteknik med profil mot digitalisering i vattensektorn. Utbildningen påbörjas med en introduktion till ämnesområdet med stark fokus på fluidmekanik, hållbarhet och presentationsteknik. Området vattenteknik omfattar förutom dricksvattenberedning, dagvattenhantering och avloppsvattenrening, även ytvattenhydrologi och geohydrologi samt deras tillämpningar i forskning och utveckling. Studenterna tillägnar sig både teoretiska och praktiska färdigheter inom digitalisering och maskininlärning med fokus på stora dataflöden inom vattensektorn. Dessutom erbjuds kurser där studenten utvecklar sina färdigheter i utvecklingen av mätmetoder i vattensystem samt simuleringen av samma system.

Examensarbetet utförs på exempelvis företag, kommunal organisation, statlig myndighet eller inom universitetet. För masterexamen respektive magisterexamen görs ett examensarbete om 30 hp respektive 15 hp.

Programmets kurser

Studieplan

Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till examenskrav.

Följande beteckningar används:

G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier.

G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp.

G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp.

G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen

A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå

A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E Examensarbete för magisterexamen

A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen

Huvudområdet

Huvudområdet vattenteknik innefattar utveckling och användning av tekniska system gällande vattnets infrastruktur, lagring och rening i samhället. Inom huvudområdet ingår mätning, analys och modellering av vattnets samspel med alla komponenter av den bebyggda och naturliga miljön. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är grunden för långsiktiga samhällslösningar.

En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Vattenteknik om den till största delen behandlar:

 • Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av tekniska system för ledning, lagring och rening av vatten.
 • Metoder för beskrivning och simulering av vattnets beskaffenhet, flöde och ämnestransport i naturliga miljöer och tekniska system.

Examensarbete

Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska program vid Uppsala universitet. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens hemsida teknat.uu.se/student.

Examen

För en examen på avancerad nivå krävs att studenten först avlagt en minst treårig generell examen på grundnivå, alternativt en minst treårig yrkesexamen.

Masterexamen

Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier). Examen ska innehålla kurser på avancerad nivå om minst 90 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet för examen. 30 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå.

I huvudområdet ska ingå ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

Antagning till senare del av program

För att kunna antas till senare del av ett masterprogram ska studenten:

 • uppfylla behörighetskraven för programmet.
 • ha 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen.
 • ha tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den nivå studenten antas till, vilket innebär att studenten kan läsa minst 15 hp inom studieplanen på den termin och program studenten antas till. Övriga 15 hp specificeras också i den individuella studieplanen.

Samtliga punkter ovan måste vara avklarade, och kurserna avslutade (delkurser räknas inte), senast vid sista kompletteringsdag (se nedan). Studenter kan endast antas till senare del av program om det finns plats på programmet den aktuella terminen.

För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan för första terminen upprättas av programmets studievägledare.

För studiestart hösttermin är ansökningsperioden 15 mars - 15 april. Underlag för ansökan  kan kompletteras fram till och med den 1 juni (inför höstterminen). För studiestart vårtermin är ansökningsperioden 15 september - 15 oktober. Underlag för ansökan kan kompletteras fram till och med den 1 december (inför vårterminen). Om angivna datum för sista ansökningsdag eller kompletteringsdag infaller på helgdag förskjuts deadline till närmast påföljande vardag.  Efter sista ansökningsdag finns möjlighet till sen anmälan fram till och med terminsstart. Sena anmälningar hanteras i den ordning de kommer in. 

Om antalet behöriga sökanden är fler än antalet möjliga platser enligt gällande dimensionering används urvalskriteriet medelbetyg på behörighetsgivande kurser från högskola eller universitet (programrelevanta kurser).

Betyg och examination

Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen. Information angående tentamensanmälan finns på aktuell lärplattform (gäller ej tentamina vid andra lärosäten).

För ytterligare regelverk se "Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet" UFV 2016/327.

Tillgodoräknande av kurs i masterexamen

Vissa kurser kan inte ingå i examen samtidigt på grund av att deras innehåll överlappar för mycket. Innehållet framgår av respektive kursplan och Examensenheten beslutar vilka kurser som får ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin