Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

180 hp

Utbildningsplan, TEO1K

Kod
TEO1K
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2023
Diarienummer
TEKNAT 2023/166
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av rektor 2017-06-21 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. höstterminen 2018 finnas ett kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap (UFV 2017/1011).

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Syfte

En examen från kandidatprogrammet i energiomställning - hållbarhet och ledarskap på grundnivå vid Uppsala universitet ska ge studenten breda och tvärvetenskapliga kunskaper och färdigheter inom huvudområdet hållbar energiomställning. Därtill ges kunskaper inom angränsande områden. Utbildningen ska förbereda studenten för fortsatta studier på avancerad nivå inom naturvetenskap och samhällsvetenskap, samt för yrkesverksamhet inom myndigheter, näringsliv och organisationer.

Mål

Enligt högskolelagen gäller följande för utbildning på grundnivå:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området (Lag 2009:1037).

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en kandidatexamen:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

För kandidatprogrammet i energiomställning - hållbarhet och ledarskap innebär detta att studenten ska

 • ha grundläggande kunskaper och förståelse i natur-, teknik-, samt samhällsvetenskap som berör energiomställning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och på olika samhälleliga nivåer.
 • visa förståelse för energiomställningens villkor och innebörd i relation till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle, samt olika tekniska möjligheter och begränsningar.
 • kunna redogöra för befintliga strukturer och målsättningar i samhället som reglerar arbetet med energiomställning.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

För kandidatprogrammet i energiomställning - hållbarhet och ledarskap innebär detta att studenten ska

 • visa förmåga att identifiera och formulera utmaningar och åtgärder i en energiomställning utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv som inbegriper naturvetenskapliga, tekniska och samhälleliga aspekter.
 • visa förmåga att inhämta, kritiskt granska, och systematiskt integrera relevant information i arbetet med energiomställning.
 • visa färdighet i kommunikation, samverkan och ledarskap i relation till en hållbar energiomställning, samt att analysera, genomföra och utvärdera uppgifter och projekt inom avsatt tid.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

För kandidatprogrammet i energiomställning - hållbarhet och ledarskap innebär detta att studenten ska

 • visa förmåga att analysera och värdera olika aspekter i den komplexa process som en hållbar energiomställning utgör, baserat på tvärvetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
 • visa förmåga att reflektera över sin egen och andras kompetens i förhållande till utvecklingen på energiområdet, samt identifiera behovet av ytterligare kompetens.

Programmets uppläggning

Kursutbudet är strukturerat för att ge progression i form av breddning och fördjupning i det tvärvetenskapliga huvudområdet hållbar energiomställning, samtidigt som det inkluderar hållbarhetsfrågor och ledarskap

Det första läsåret inleds med en introduktion till hållbar energiomställning och tvärvetenskapligt arbete genom att belysa centrala perspektiv och komponenter i energisystem och hållbarhet, samt vetenskapligt arbete. Detta åtföljs av grundläggande kurser i projekt och ledarskap, samt energi och system. Under andra terminen ges fördjupande programkurser där klimatförändring tas upp som central faktor i behovet av energiomställning. Vidare ges grundläggande aspekter och dimensioner på en hållbar energiomställning med avseende på energiomvandling och nyttjande (s.k. produktion och konsumtion). Fortsättningsvis ges en introducerande kurs i vetenskaplig metod.

Under andra läsåret ges inledningsvis kurser som behandlar olika samhällsperspektiv; som samhällsförändring, ledarskap och deltagande för en hållbar energiomställning; samhällsplanering och miljörättvisa; samt miljöekonomi och ekologisk ekonomi. Under andra terminen ges mer ingående kunskap om innovationer för en hållbar energiomställning inklusive drivkrafter och tekniska möjligheter. Därtill kommer även kurser som behandlar energisystem och ledningssystem av relevans för en hållbar energiomställning.

Programmets tredje läsår inleds med en valbar termin där utrymme ges att välja programrelevanta kurser, exempelvis på Campus Gotland. Det är även möjligt för studenterna att ordna praktik hos någon extern partner. Studierna kan också bedrivas vid Campus Uppsala, vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands. På programmets sista termin utförs ett tvärvetenskapligt projektarbete där programmets fokus på tvärvetenskap och ledarskap praktiseras kring ett konkret, energirelaterat fall. Därefter ges en fördjupande metodkurs som är förberedande inför det självständiga arbete som utgörs av en avslutande kandidatuppsats (examensarbete).

Undervisning

Utbildningens tvärvetenskapliga profil rymmer naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap, samt med utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv. För all undervisning är det aktuella teoretiska och empiriska kunskapsläget, liksom forskningsanknytning och ett etiskt och källkritiskt förhållningssätt av stor vikt. Programmets undervisning är särskilt utformad för att skapa goda förutsättningar för enskilt och gemensamt lärande och är anpassad efter huvudområdets karaktär. Utmärkande för programmet är studentaktiv medverkan för ömsesidigt lärande och praktisk gruppövning i ledarskap. En del kursmoment är framför allt teoretiskt orienterade med föreläsningar, litteraturstudier och skrivuppgifter, medan andra till större del utgörs av praktiska element med fokus på projekt, övningar eller studiebesök. Övning i muntlig och skriftlig kommunikation är genomgående i alla kurser. Genom gästföreläsningar, studiebesök, projektarbeten och andra inslag av arbetslivskontakter får studenterna möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper, skapa nätverk och få en inblick i energiomställningsrelaterad arbetsmarknad. Kurserna i programmet ges på engelska.

Examen

Rektor utfärdar på begäran examensbevis för naturvetenskaplig kandidatexamen med hållbar energiomställning som huvudområde.

Kandidatexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att studenten tar examen i huvudområdet, enligt kriterierna nedan, oavsett om kurserna ingår i programmet eller inte. Det finns därmed möjlighet att inkludera även fristående kurser i examen.

Beslut enligt högskoleförordningen

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

Självständigt arbete (examensarbete)

För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

Lokala beslut

Förutom 90 högskolepoäng inom huvudområdet ska finnas ett biområde om minst 30 högskolepoäng. Naturvetenskapliga huvudområden, tillika biområden, inom teknisknaturvetenskaplig fakultet är: biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Därtill finns biområdet hållbar utveckling.

En kandidatexamen får, förutom kurser på grundnivå, bestå av kurs eller kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng.

Förordningens krav på successiv fördjupning i huvudområdet tolkas vid Uppsala universitet som ett krav på minst 30 högskolepoäng på lägst nivå G2.

Övriga föreskrifter

För att kunna antas till senare del av programmet ska studenten:

 • uppfylla kraven om grundläggande och särskild behörighet.
 • ha tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den nivå studenten antas till, vilket innebär att studenten kan läsa minst 15 hp på den termin och program studenten antas till. Övriga 15 hp specificeras också i den individuella studieplanen.
 • för antagning till vårterminen i årskurs ett ha 20 hp programrelevanta kurser.
 • för antagning till höstterminen i årskurs två ha 40 hp programrelevanta kurser.
 • för antagning till vårterminen i årskurs två ha 60 hp programrelevanta kurser.
 • för antagning till höstterminen i årskurs tre ha 80 hp programrelevanta kurser.

Samtliga punkter ovan måste vara avklarade, och kurserna avslutade (delkurser räknas inte), senast vid sista kompletteringsdag (se nedan). Studenter kan endast antas till senare del av program om det finns plats på programmet den aktuella terminen.

För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan för första terminen upprättas av programmets studievägledare.

För studiestart hösttermin är ansökningsperioden 15 mars - 15 april. Underlag för ansökan  kan kompletteras fram till och med den 1 juni (inför höstterminen). För studiestart vårtermin är ansökningsperioden 15 september - 15 oktober. Underlag för ansökan kompletteras fram till och med den 1 december (inför vårterminen). Om angivna datum för sista ansökningsdag eller kompletteringsdag infaller på helgdag förskjuts deadline till närmast påföljande vardag. Efter sista ansökningsdag finns möjlighet till sen anmälan fram till och med terminsstart. Sena anmälningar hanteras i den ordning de kommer in. 

Om antalet behöriga sökanden är fler än antalet möjliga platser enligt gällande dimensionering används urvalskriteriet medelbetyg på behörighetsgivande kurser från högskola eller universitet (programrelevanta kurser).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin