Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord

120 hp

Utbildningsplan, HFF2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
HFF2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 22 januari 2013
Diarienummer
HISTFILFAK 2013/10
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Historiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Masterprogrammet i Studier kring Förintelsen och folkmord inrättas vid Hugo Valentin-centrum vid Uppsala universitet. Undervisningen bedrivs huvudsakligen vid Hugo Valentin-centrum, men sker i samarbete med andra institutioner inom det Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

Utbildningsplanen har fastställts av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden i Uppsala 2010-10-12 och träder i kraft från och med 2011-01-01.

Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord är en utbildning på avancerad nivå. Utbildningen ges på engelska.

Behörighetskrav

Behörig att antas till programmet är den som har avlagt

kandidatexamen där huvudområdet utgörs av minst 90 hp i något ämne inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B.

Syfte

Programmet syftar till att ge studenten de empiriska och teoretiska kunskaper samt metodologiska färdigheter som krävs för att självständigt och kritiskt kunna förstå och analysera Förintelsens historia och historiografi, respektive folkmordens och det massiva våldets bakgrund och karaktär samt effekter på individ och samhälle. Dessa kunskaper och färdigheter utgör en grund för forskarutbildning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet (t.ex. historia, freds- och konfliktforskning, sociologi eller kulturantropologi) liksom för yrkesverksamhet inom förvaltning, utbildning/folkbildning, museiverksamhet, journalistik, eller internationella organisationer.

Mål

Efter avslutad masterexamen förväntas studenten kunna:

♦ självständigt identifiera och analysera problemställningar som är av central betydelse för ämnesområdet Förintelse – och folkmordsstudier

♦ aktivt följa och använda sig av forskningen inom området

♦ använda sig av de teorier som ligger till grund för forskningen om folkmordens och det massiva våldets bakgrund, karaktär och konsekvenser

♦ använda sig av de metodologiska färdigheter som ligger till grund för studiet av massvåld i ett komparativt perspektiv

♦ med hög grad av självständighet identifiera och avgränsa ett teoretiskt relevant forskningsämne inom fältet

♦ utifrån gängse metod och teoribildning kunna författa en uppsats, som utgör ett bidrag till forskningen inom området

♦ självständigt sätta sig in i andras arbeten och genomföra en opposition

♦ aktivt delta i diskussioner och kunna bidra med kvalificerade synpunkter

♦ självständigt presentera kunskapsöversikter, samt redogöra för forskningsläget och sitt eget arbete

♦ följa utvecklingen inom forskningsområdet utifrån ett interdisciplinärt betraktelsesätt

♦ mot bakgrund av kunskap om det massiva våldets effekter på individ och samhälle identifiera relevanta problemställningar i specifika konfliktområden

Programmets uppläggning

Under första terminen förvärvar studenten grundläggande empiriska kunskaper om Förintelsen och andra fall av folkmord eller massivt våld. De empiriska kunskaperna kopplas därefter under den andra terminen till teoretiska kurser om våldets mekanismer. Under andra hälften av termin två och termin tre får studenten tillfälle att fördjupa sig inom ett specialområde genom att läsa andra kurser vid Hugo Valentin-centrum eller vid andra institutioner. De studenter som tar ut magisterexamen (60 hp) tar fyra obligatoriska empiriska kurser under termin ett, en teoretisk under termin två, och börjar skriva en 15 hp uppsats. De studenter som tar ut masterexamen (120 hp) tar fyra obligatoriska empiriska kurser termin ett, tre teoretiska kurser termin två, och börjar skriva under andra hälften av tredje terminen på en 45 hp uppsats, alternativt på en 30 hp uppsats under fjärde terminen.

Följande kurser ingår:

Termin 1 (HT, 30 högskolepoäng)

Obligatoriska kurser för alla:

♦ Genocide and Mass Violence I (7,5 hp). Målet är att ge studenterna grundläggande kunskaper om ett antal fall av folkmord/massmord med utgångspunkt i ett komparativt angreppssätt. Syftet är att belysa folkmord och massivt våld under olika historiska perioder, respektive skilda politiska och sociala kontexter.

♦ The Holocaust in European History (7,5 hp). Denna delkurs syftar till att erbjuda en fördjupning i så måtto att studenterna kommer att specialstudera Förintelsen. Momentet innefattar såväl den historiska utvecklingen i Tyskland och Europa fram till nazisternas maktövertagande som fascismens framväxt och utveckling under mellankrigstiden. Därefter specialstuderas Förintelsen av mordet på de europeiska judarna under andra världskriget.

♦ Genocide and Mass Violence II (7,5 hp). Målet är att ge studenterna djupare kunskaper om folkmord/massivt våld genom att introducera ett antal nutida studier. På det viset introduceras också ett antal teman centrala för forskning kring Förintelsen och folkmord, som rör t.ex. psykologi, kultur, historia, politik, ideologi, genus, identitetsskapande, mänskliga rättigheter, lokal rättvisa och internationell närvaro.

♦ The Holocaust in European Historiography (7,5 hp). Denna delkurs syftar till att fördjupa studenternas kunskaper i metoder, teorier och resultat av historisk forskning kring Förintelsen och mordet på de europeiska judarna och andra minoriteter under andra världskriget. Den följer också den utvecklingen som studiet av Förintelsen har genomgått sedan dess början för sjuttio år sedan.

Termin 2 (VT 30 högskolepoäng)

Obligatorisk kurs för alla:

♦ Theoretical Approaches to Genocide and Mass Violence (7,5 hp). Kursen syftar till att ge

studenterna grundläggande kunskaper i teorier om folkmord/massmord i ett makroperspektiv.

Definitioner av folkmord och massivt våld diskuteras, liksom spänningsförhållandet mellan

demokrati, statsbyggnad och storskaligt våld. Olika förklaringsmodeller relateras till teorier

rörande nationalism, etnicitet och moderniseringsprocesser. Teorier om psykologi och våldets sociala mekanismer berörs.

Obligatoriska kurser för master studenter/Valfria kurser för magister studenter:

♦ The Psychology of Violence (7,5 hp). Delkursen syftar till att ge studenterna en fördjupad kunskap om psykologiska fenomen i och efter folkmord och massivt våld. Här belyses våldets individualpsykologiska bakgrund och karaktär. I det sammanhanget studeras relationsdynamiken och affekter mellan offer och förövare, samt beteenden och attityder hos åskådare och hjälpare. Samspel mellan individen, gruppen och ledarna berörs också, liksom problemen med trauma, generationsöverföring, sekundär traumatisering, samt de kulturella uttrycken för psykiska fenomen.

♦ The Social Mechanisms of Violence (7,5 hp). Delkursen studerar våldets mekanismer i ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv. I förgrunden står frågan om våldets dynamik, dvs. dels hur folkmord och massivt våld gestaltar sig på lokal nivå, dels vilka mekanismer som ligger bakom enskilda massakrer och ”spontant” våld under krig eller pogromliknande situationer. Kursen relaterar förklaringsmodeller på olika nivåer till varandra och uppmärksammar hur skilda teoretiska perspektiv får konsekvenser för förklaringar till storskaligt våld.

Valfri kurs för alla:

♦ The Legacies of the Holocaust on the Development of Democracy in the EU (7,5). Kursen ägnas åt hur Förintelsen och dess minne har behandlats på olika sätt i olika länder, samt hur det har påverkat det förflutna och nutiden. Kursen diskuterar också Förintelsens konsekvenser för den europeiska samtiden och dess betydelse för demokratiseringsprocessen.

Termin 3 (HT 30 högskolepoäng)

Master studenterna kommer under denna termin även att kunna välja mellan en rad fristående kurser på andra masterprogram vid Uppsala universitet, beroende på deras intresse och ämnesinriktning, respektive följande två kurser som ges inom ramen för Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord:

♦ Transitional Justice: Reconciliation, Retribution and Co-Existence (7,5 hp). Kursen har två delmoment. Det första syftar till att beskriva utvecklingen inom rättstillämpningen med särskilt fokus på internationella tribunaler, nationella domstolar och så kallade ”hybriddomstolar”. Delmoment två behandlar relationen mellan ”restorative” och ”retributive justice”, med tonvikt vid lokala kontexter och alternativa former för rättsskipning, återuppbyggnad och försoning.

♦ Teaching about the Holocaust and Other Genocides (7,5 hp). Kursen riktar sig framför allt till de studenter som har ett pedagogiskt intresse och syftar till att belysa olika aspekter rörande pedagogik och didaktik i samband med undervisning om Förintelsen och andra folkmord.

Studenter som på egen hand kan organisera praktik på en av institutionen godkända arbetsplatser eller organisationer kommer att kunna göra också det som en delkurs på 7,5 hp under termin tre. De studenter som skriver en 45 hp uppsats börjar på den under andra hälften av terminen.

Termin 4 (VT 30 högskolepoäng)

Under fjärde terminen fortsätter studenterna att skriva på sin 45-poängsuppsats, alternativt börjar skriva en 30-poängsuppsats, i sitt respektive ämne. Handledningen sköts av lektorerna vid Hugo Valentin-centrum, samt i den mån det är nödvändigt av lärare vid andra institutioner.

Schematiskt ser studiegången ut på följande sätt:

Magisterexamen (60 hp)

Termin Period Kurs

1 HT

1a Genocide and Mass Violence I, 7,5 hp

1b Genocide and Mass Violence II, 7,5 hp

2a The Holocaust in European History, 7,5 hp

2b The Holocaust in European Historiography, 7,5 hp

2 VT

3a Theoretical Approaches to Genocide and

Mass Violence Oblig. 7,5 hp

3b Uppsatsförfattande oblig. 7,5 hp

4a The Social Mechanisms of Violence

Valfri 7,5

4b The Legacies of the Holocaust Valfri 7,5 hp

4c Uppsatsförfattande Oblig.7,5 hp

Masterexamen (120 hp)

Termin Period Kurs

1 HT

1a Genocide and Mass Violence I Oblig. 7,5

1b Genocide and Mass Violence II Oblig. 7,5

2a The Holocaust in European History Oblig. 7,5

2b The Holocaust in European Historiography Oblig. 7,5

2 VT

3a Theoretical Approaches to Genocide and

Mass Violence Oblig. 7,5

3b The Psychology of Violence Oblig. 7,5

4a The Social Mechanisms of Violence

Oblig. 7,5

4b The Legacies of the Holocaust Valfri 7,5

3 HT

5a Transitional Justice: Reconciliation,

Retribution and Co-Existence Valfri 7,5

5b Teaching about the Holocaust and

Other Genocides Valfri 7,5

5c Praktik Valfri 7,5

6 Uppsatsförberedande kurs eller

uppsatsförfattande Valfri

eller oblig. 15

4 VT

7-8 Uppsatsförfattande Oblig. 30

Undervisning

Programmet erbjuder studenterna en tvärvetenskaplig utbildning, som baseras på teoretiska utgångspunkter inom ämnesområdena historia, sociologi, statsvetenskap, freds- och konfliktforskning, kulturantropologi, idé- och lärdomshistoria, samt psykologi. Utbildningen omfattar två eller fyra terminers studier som rör olika aspekter av forskningen kring Förintelsen och folkmord, där särskild vikt läggs vid ett komparativt angreppssätt och relationen mellan mikro- och makronivån.

Efter avslutad magisterexamen förväntas studenten kunna:

♦ självständigt identifiera och analysera problemställningar som är av central betydelse för ämnesområdet Förintelse – och folkmordsstudier

♦ aktivt följa och använda sig av forskningen inom området

♦ använda sig av de teorier som ligger till grund för forskningen om folkmordens och det massiva våldets bakgrund, karaktär och konsekvenser

♦ använda sig av de metodologiska färdigheter som ligger till grund för studiet av massvåld i ett komparativt perspektiv

♦ med hög grad av självständighet identifiera och avgränsa ett teoretiskt relevant forskningsämne inom fältet

♦ utifrån gängse metod och teoribildning kunna författa en uppsats, som utgör ett bidrag till forskningen inom området

♦ självständigt sätta sig in i andras arbeten och genomföra en opposition

♦ aktivt delta i diskussioner och kunna bidra med kvalificerade synpunkter

♦ självständigt presentera kunskapsöversikter, samt redogöra för forskningsläget och sitt eget arbete

♦ följa utvecklingen inom forskningsområdet utifrån ett interdisciplinärt betraktelsesätt

♦ mot bakgrund av kunskap om det massiva våldets effekter på individ och samhälle identifiera relevanta problemställningar i specifika konfliktområden

Examen

Efter genomgånget ettårigt magisterprogram erhåller studenten en magisterexamen inom huvudområdet Förintelse- och folkmordsstudier. Efter genomgånget tvåårigt masterprogram erhåller studenten en masterexamen inom huvudområdet Förintelse- och folkmordsstudier vid Uppsala universitet.

Övriga föreskrifter

Programmet syftar till att ge studenten de empiriska och teoretiska kunskaper samt metodologiska färdigheter som krävs för att självständigt och kritiskt kunna förstå och analysera Förintelsens historia och historiografi, respektive folkmordens och det massiva våldets bakgrund och karaktär samt effekter på individ och samhälle. Dessa kunskaper och färdigheter utgör en grund för forskarutbildning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet (t.ex. historia, freds- och konfliktforskning, sociologi eller kulturantropologi) liksom för yrkesverksamhet inom förvaltning, utbildning/folkbildning, museiverksamhet, journalistik, eller internationella organisationer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin