Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord

120 hp

Utbildningsplan, HFF2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
HFF2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 19 maj 2015
Diarienummer
HISTFILFAK 2013/10
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Historiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Masterprogrammet i Studier kring Förintelsen och folkmord inrättas vid Hugo Valentin-centrum vid Uppsala universitet. Undervisningen bedrivs vid Hugo Valentin-centrum, men sker i samarbete med andra institutioner inom det Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Utbildningsplanen har fastställts av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden i Uppsala 2010-10-12 och träder i kraft från och med 2011-01-01. Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord är en utbildning på avancerad nivå. Utbildningen ges på engelska.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med ett ämne inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet som huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Programmet syftar till att ge studenten de empiriska och teoretiska kunskaper samt metodologiska färdigheter som krävs för att självständigt och kritiskt kunna förstå och analysera Förintelsens historia och historiografi, respektive folkmordens och det massiva våldets bakgrund, karaktär och effekter på individ och samhälle.

Utbildningen har en utpräglat tvärvetenskaplig karaktär och inbegriper studiet av massvåld och dess effekter i olika historiska, kulturella och sociala kontexter utifrån bland annat statsvetenskaplig, sociologisk, psykologisk och socialpsykologisk teoribildning. Studenten förväntas också att författa en master- eller magisteruppsats av hög kvalitet, som är tydligt förankrad i forskningsläget och bidrar med ny kunskap till ämnesområdet Förintelse- och folkmordstudier.

Förvärvade kunskaper och färdigheter utgör en grund för forskarutbildning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet (t.ex. historia, freds- och konfliktforskning, sociologi eller kulturantropologi) liksom för yrkesverksamhet inom förvaltning, utbildning/folkbildning, museiverksamhet, journalistik, eller internationella organisationer.

Mål

Efter godkänd examen förväntas studenten kunna:

♦ självständigt och med utgångspunkt i ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt identifiera och analysera problemställningar som är av central betydelse för ämnesområdet Förintelse- och folkmordsstudier

♦ aktivt följa och använda sig av forskningen inom området

♦ använda sig av de teorier som ligger till grund för forskningen om folkmordens och det massiva våldets bakgrund, karaktär och konsekvenser

♦ använda sig av de metodologiska färdigheter som ligger till grund för studiet av massvåld i ett komparativt perspektiv

♦ med hög grad av självständighet identifiera och avgränsa ett teoretiskt relevant forskningsämne

♦ utifrån gängse metoder och teoribildningar kunna författa en uppsats, som bidrar med ny kunskap till forskningsfältet

♦ självständigt bedöma och kritisera andras arbete, samt genomföra en opposition

♦ aktivt delta i diskussioner och kunna bidra med kvalificerade synpunkter

♦ självständigt presentera kunskapsöversikter, samt redogöra för forskningsläget och sitt eget arbete

♦ följa utvecklingen inom forskningsområdet utifrån ett interdisciplinärt betraktelsesätt

♦ mot bakgrund av kunskap om det massiva våldets effekter på individ och samhälle identifiera relevanta problemställningar i specifika konfliktområden

Programmets uppläggning

Under första terminen förvärvar studenten grundläggande empiriska kunskaper om Förintelsen och andra fall av folkmord eller massivt våld, samt teoretiska kunskaper om grundläggande begrepp och färdigheter i komparativ metod. De empiriska kunskaperna kopplas därefter under den andra terminen till teoretiska kurser om våldets mekanismer. Under andra hälften av termin två och termin tre får studenten tillfälle att fördjupa sig inom ett specialområde genom att läsa andra kurser vid Hugo Valentin-centrum eller vid andra institutioner. För magisterexamen (60 hp) läses fyra obligatoriska empiriska kurser under termin ett och en teoretisk under termin två, varefter studenten skriver en 15 hp uppsats. För masterexamen (120 hp) läses fyra obligatoriska empiriska kurser termin ett, samt tre obligatoriska teoretiska kurser termin två, varefter studenten under tredje terminens andra hälft börjar skriva på en 45 hp uppsats.

Följande kurser ingår:

Magisterexamen (60 hp)

Termin Period Kurs

1 HT

Genocide and Mass Violence I, Obligatorisk 7,5 hp

The Holocaust in European History, Obligatorisk 7,5 hp

Genocide and Mass Violence II, Obligatorisk 7,5 hp

The Holocaust in European Historiography, Obligatorisk 7,5 hp

2 VT

Theoretical Approaches to Genocide and Mass Violence, Obligatorisk 7,5 hp

The Legacies of the Holocaust Valfri, Valfri 7,5 hp

The Social Mechanisms of Violence, Valfri 7,5 hp

The Psychology of Violence, Valfri, 7,5 hp

Examensarbete på avancerad nivå (magisterexamen) i studier kring Förintelsen och folkmord, Obligatorisk 15 hp

Masterexamen (120 hp)

Termin Period Kurs

1 HT

Genocide and Mass Violence I, Obligatorisk 7,5 hp

The Holocaust in European History, Obligatorisk 7,5 hp

Genocide and Mass Violence II, Obligatorisk 7,5 hp

The Holocaust in European Historiography, Obligatorisk 7,5 hp

2 VT

Theoretical Approaches to Genocide and Mass Violence, Obliatorisk 7,5 hp

The Legacies of the Holocaust, Valfri 7,5 hp

The Social Mechanisms of Violence, Obligatorisk 7,5

The Psychology of Violence, Obligatorisk 7,5

3 HT

Transitional Justice: Reconciliation, Retribution and Co-Existence, Valfri 7,5

Teaching about the Holocaust and Other Genocides, Valfri 7,5 hp

Praktik, Valfri 7,5 hp

Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen) i studier kring Förintelsen och folkmord, Obligatorisk 15 hp

4 VT

7-8 Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen) i studier kring Förintelsen och folkmord, Obligatorisk 30 hp

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, skriftliga uppgifter, muntliga presentationer individuellt och i grupp, samt handledning.

Examen

Efter genomgånget ettårigt magisterprogram erhåller studenten en filosofie magisterexamen inom huvudområdet Förintelse- och folkmordsstudier. Efter genomgånget tvåårigt masterprogram erhåller studenten en filosofie masterexamen inom huvudområdet Förintelse- och folkmordsstudier vid Uppsala universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin