Forskarutbildning – bli doktorand

Har du avslutat studier på avancerad nivå och hittat ett ämne som du vill doktorera i? Då kan forskarutbildning vara något för dig.

Nyblivna doktorer står i den fullsatta universitetsaulan med kransar på sina huvuden

Nyblivna doktorer brukar delta i en ceremoni som heter doktorspromotion och äger rum i universitetsaulan. Där får de ta emot lagerkrans eller doktorshatt, beroende på vilket ämne som de har tagit examen i. Foto: Mikael Wallerstedt

Du läser kurser och gör ett forskningsprojekt

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Den består av kurser och ett självständigt forskningsprojekt som ska generera ny kunskap inom ett vetenskapligt intressant område. Utbildningen resulterar i en doktorsavhandling, eller en licentiatuppsats om du väljer att avsluta den efter två år.

Du lär dig att forska självständigt

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet och skicklighet i att förmedla kunskap. För att kunna antas till forskarutbildningen måste du uppfylla förkunskapskraven för ämnet i fråga och ha den förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

Som doktorand är du en av framtidens nyckelpersoner. Du bidrar till universitetets forskning och är en betydelsefull representant för Uppsala universitet.

Utbildningens upplägg

Doktorand – student eller anställd?

Är man student eller anställd när man doktorerar och vart vänder man sig med frågor? Svaret är att det kan se väldigt olika ut, beroende på om du har doktorandanställning eller inte. Kort sagt är alla doktorander studenter, medan vissa både är studenter och anställda.

Finansieringsformer

Doktorander kan ha olika finansieringsformer för sin utbildning:

  • Lön – Om du har en anställning som doktorand får du lön och du har samma villkor som andra yrkesgrupper vid universitetet. Du omfattas också av lokala kollektivavtal, exempelvis lönestegen för doktorander.
  • Stipendier – Om din tid som doktorand finansieras med stipendier omfattas du inte av universitetets anställningsvillkor.

Individuell studieplan

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla universitetets och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen ska fastställas av prefekten, efter samråd med doktoranden och hens handledare.

Institutionstjänstgöring

Det är vanligt att du som doktorand erbjuds någon form av institutionstjänstgöring vid sidan av forskarutbildningen, till exempel administration eller undervisning. Anställda doktorander får bara utföra institutionstjänstgöring motsvarande 20 procent av en heltid. Alla doktorander ska säkerställa att institutionstjänstgöringen inte räknas i nettostudietiden, utan att denna förlängs i motsvarande grad.

Funktionsnedsättning

Anställda och studerande som har en funktionsnedsättning kan få stöd i sin arbetssituation. Är du student eller doktorand utan anställning kan du läsa mer på studentingången under studier och funktionsnedsättning.

Är du anställd och har en funktionsnedsättning och är i behov av stöd eller anpassning i din arbetssituation ska du i första hand vända dig till din närmaste chef.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin