Kurser vid Institutionen för nordiska språk

Foto: Henrik Zetterberg

Gör det svenska språket till ditt främsta arbetsredskap samtidigt som du lär dig isländska, danska och norska eller läs svenska som andraspråk.

Runor, dialekter, ort- och personnamn samt professionellt skrivande och många, många flera. Institutionen för nordiska språk ger kurser i kompetensutveckling och fristående kurser i livslångt lärande, för dig som vill vidareutbilda dig.

Flera av kurserna ges både på campus och på distans.

Är du intresserad av språkkurser i svenska, se vårt kursutbud här

Hela institutionens kursutbud hittar du här

Skräddarsy din examen

Du kan skräddarsy din kandidatexamen genom att välja kurser från institutionens breda utbud tillsammans med kurser från andra institutioner vid Uppsala universitet eller till och med från andra lärosäten.

 

Funderar du på en framtid med svenska språket som arbetsredskap? Är du nyfiken på dagens svenska och på svenskans utveckling över tid? I så fall kan kursen Svenska språket A vara början för dig.

Du får kunskap om hur språket fungerar i tal och skrift, om svenska språkets utveckling och om svenska språkets plats i dagens samhälle. Med sin inriktning på både praktiska färdigheter och teoretisk fördjupning ger kursen en god grund för vidare studier samtidigt som din egen språkmedvetenhet utvecklas.

Med Svenska språket eller Nordiska språk A–C som huvudämne (90 hp) i en kandidatexamen (180 hp) är du behörig att söka till kurser och program på avancerad nivå, t.ex. Masterprogram i svenska.

Svenska språket A 30 hp

Kunskaper i svenska som andraspråk är en eftertraktad kompetens. Institutionen erbjuder flertalet kurser för dig som är intresserad av flerspråkighet och hur svenska lärs ut.

Du kan börja Svenska som andraspråk A. Kursen är för dig som har ett intresse för språkinlärning och flerspråkighet. Kursen innehåller moment som svenskans struktur i ett andraspråksperspektiv, andraspråksinlärning samt migration och kultur. Kurserna kan byggas på med fortsättningskurserna på B- och C-nivå.

Med Svenska som andraspråk A–C som huvudämne (90 hp) i en kandidatexamen (180 hp) är du behörig att söka till kurser och program på avancerad nivå, t.ex. Masterprogram i svenska med inriktningen flerspråkighet och svenska som andraspråk eller Masterprogram i utbildning och undervisning ("det korta lärarprogrammet").

Svenska som andraspråk A 30 hp

Läs mer om Svenska som andraspråk inom lärarutbildningen

Institutionen för nordiska språk ger flera språkkurser i svenska. Kurserna är inriktade på att utveckla färdigheten i språket och vänder sig till studerande med annat modersmål än svenska.

Vi har både kurser för dig som behöver behörighet i svenska och för dig som redan är behörig men vill utveckla din svenska i akademiska sammanhang. Kurser på grundnivå ges bland annat i muntlig och skriftlig framställning och det svenska språkets struktur.

Språkkurser i svenska för dig med annat modersmål

Vill du få inblick i de nordiska språken och hur de hänger ihop? Vill du lära dig mer om svenska språket och samtidigt lära dig isländska, danska och norska? Då är Nordiska språk A något för dig.

Kursen behandlar de nordiska språken och den nordiska språkgemenskapen, både i ett modernt och historiskt perspektiv. Du får grundläggande kunskaper i modern isländska, norska och danska, samtidigt som du får fördjupade kunskaper i svensk grammatik samt kännedom om svenska språkets utveckling och dess plats i dagens samhälle. Kursen kan byggas på med fortsättningskurserna på B- och C-nivå.

Med Svenska språket/nordiska språk A–C som huvudämne (90 hp) i en kandidatexamen (180 hp) är du behörig att söka till kurser och program på avancerad nivå, t.ex. Masterprogram i svenska.

Du kan också läsa danska, norska och isländska som fristående kurser.

Nordiska språk A

Danska är officiellt språk i kungariket Danmark, som består av Danmark, Färöarna och Grönland och är nära besläktat med de två andra skandinaviska språken norska och svenska. Tidigare var det stora likheter mellan de skandinaviska språken men i danskan har uttalet utvecklats så pass mycket att danskan nu beskrivs som ett sydskandinaviskt språk. Skriften har dock inte helt följt med uttalet och därför är det stor skillnad mellan skrift och uttal. Därför kan talad danska vara svårt att förstå för många norrmän och svenskar, men förhållandevis lätt att läsa.

Kan man verkligen lära sig att förstå danska?

Ja, det kan man virkelig, og man kommer langt på kort tid. Det handler om at vænne sig til den danske udtale og finde ”nøglen” til at åbne for sin forståelse af dansk. Undervisningen i dansk har nabosprogsperspektiv. Dette betyder at undervisningssproget er dansk, og på kurserne lægges hovedvægten på at se ligheder og forskelle mellem dansk og svensk, samt at træne læse- og høreforståelse.

De nordiske sprog svensk, norsk og dansk er beslægtede. En meget stor del af ordene i de nordiske sprog er de samme, det er de gamle nordiske arveord, som f.eks. mand, barn, hus, gård. Grammatikken er også næsten den samme.

Dansk har dog lidt flere låneord fra tysk, og dette gør at det danske ordforråd er lidt anderledes end det svenske. Eksempler på tyske lån i dansk som ikke findes i svensk og norsk er begynde ’börja’, bange ’rädd’ og smuk ’vacker’. Til gengæld har svensk en del franske låneord som dansk og norsk ikke har, for eksempel trottoar ’fortov’.

Kurser i danska

Danska 1 7,5 hp

Praktisk danska 7,5 hp

Nordiska språk A 30 hp

Danska och norska 7,5 hp

Norska är det officiella språket i Norge och när svenskar och norrmän möts, förstår de varandra i regel ganska bra. Anledningen är att språken är nära besläktade med varandra. Dock finns det många intressanta olikheter mellan språken som gör det till en god idé att läsa kurser i norska för att förstå norska ännu bättre.

Vad heter banan på norska?

Det norske ordforrådet er stort sett felles med det svenske, men det finnes likevel en del forskjeller som kan skape forvirring: ursprung heter opphav, gemensam heter felles, konstig heter rar, lugn heter rolig og rolig heter morsom. Banan heter imidlertid ikke gulebøy!

Sett fra alle andre steder enn Norge er det norske skriftspråket temmelig spesielt. Det består av to offisielle og jamstilte rettskrivningssystemer (såkalte målformer), bokmål og nynorsk, og begge disse er preget av stor valgfrihet. Norge heter Norge på bokmål, men Noreg på nynorsk.

Kurser i norska

Norska 1 7,5 hp

Norska 2 7,5 hp

Nordiska språk A 30 hp

Danska och norska 7,5 hp

Isländska är ett västnordiskt språk som talas på Island. Vad gäller grammatik och satsbyggnad är det moderna språket i stort sett närmast det samma som för 1000 år sedan. Ordförrådet har dock ändrats betydligt, många ord som man använde på 1200-talet har blivit föråldrade och nya ord har kommit in i stället. En 1200-talstext är dock helt begriplig för moderna läsare.

Modern isländska är ett levande och vitalt språk, som är förhållandevis fritt från lånord, om man jämför med svenska, men utländsk påverkan finns från exempelvis danskan och från engelskan.

Även om isländskan och svenskan är nära besläktade språk måste undervisning i isländska vara på en främmandespråksnivå. Undervisningsspråket är svenska.

Hur många ord känner du igen?

Það er kannski ekki létt að skilja íslensku fyrst þegar við heyrum málið, en þó eru mörg orð mjög lík sænskum orðum. Stundum merkja sömu orð í þessum tveimur málum þó ekki það sama. Til dæmis eru sænsku orðin „rum“, „säng“ og „täcke“ = herbergi, rúm og sæng á íslensku. Það er gott að vita þetta þegar maður pantar hótelherbergi á Íslandi eða í Svíþjóð!

(Ordagrant: Det är kanske inte lätt att förstå isländska först när vi hör språket, men många ord är dock väldigt lika svenska ord. Ibland betyder samma ord i dessa två språk dock inte det samma. Till exempel är de svenska orden "rum", "säng" och "täcke" = herbergi, rúm och sæng på isländska. Det är bra att veta detta när man bokar hotellrum på Island eller Sverige!)

Kurser i isländska

Isländska 1 7,5 hp

Isländska 2 7,5 hp

Nordiska språk A 30 hp

Institutionen erbjuder flera kurser för dig som är intresserad av runor och språkhistoria, både på campus och på distans.

Läs mer om våra kurser i kurskatalogen

Institutionen erbjuder kurser för dig som vill vidareutbilda dig både på campus och på distans.

Vi ger kurser i språkhistoria och runkunskap. Vi erbjuder också kurser för dig som vill fördjupa dig i dialekter eller ort- och personnamn.

Institutionen för nordiska språk erbjuder flera fortbildningskurser för dig som är yrkesverksam lärare och som vill kompetensutveckla dig inom svenska och svenska som andraspråk. Vi erbjuder också kurser för dig som vill fördjupa dig inom kurser som rör nordiska språk

Exempelvis har vi kurser för dig som vill utveckla din kompetens i att arbeta i ett flerspråkigt klassrum och i ett flerspråkigt samhälle. I samarbete med Nationella prov-gruppen ger vi kurser i prov och bedömning samt språkutvecklande arbetssätt.

Vi har också färdighetskurser för dig som vill utveckla och förbättra hur du skriver i yrkeslivet.

Läs mer om våra kurser i kurskatalogen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin