Kvalitetsarbete vid Uppsala universitet

Kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet ska

  • säkra och främja kvaliteten i utbildning och forskning
  • utgå från och stärka den akademiska och kollegiala kulturen
  • vara öppet, ändamålsenligt och effektivt

Målen för Uppsala universitets kvalitetsarbete slås fast i Mål och strategier för Uppsala universitet.

Vårt kvalitetssystem

Bilden här nedanför visar de olika delarna som ingår i Uppsala universitets kvalitetssystem. Du hittar mer information om varje del genom att klicka på de olika tårtbitarna i bilden.

Förnyelse av forskning och utbildning Åtgärder och uppföljning Forskning- och utbildningsutvärdering Granskning av forskning och examination i utbildning Redlighet i forskning och utbildning Verksamhetsstöd och infrastruktur Kompetens och karriär Organisation och ansvar Mål och strategier Miljöer för forskning och utbildning

Universitetets kärnvärden – kvalitetskultur, kollegialitet, akademisk frihet och studentmedverkan – utgör basen som allt vilar på och de miljöer där undervisningen och forskningen bedrivs bildar en pelare i mitten. Det är där – vid institutioner, forskargrupper, lärarlag samt i kurser och program – som det praktiska kvalitetsarbetet sker. Runt pelaren finns en stödjande struktur för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring i form av nio komponenter, utan inbördes hierarki.

Avdelningsaudit vid Universitetsförvaltningen

Inom universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet pågår ett arbete med avdelningsaudit. Avdelningsaudit fokuserar på avdelningarnas kvalitetsarbete och på att identifiera utvecklingsområden i verksamheten. Syftet med avdelningsaudit är att genom en kollegial genomlysning utveckla kvalitet och förbättra verksamheten. Syftet är också att bidra till delaktighet i utvecklingsarbete, sprida goda exempel och öka kunskapen om verksamheten.

Precis som vid utvärdering av utbildning och forskning utgör självvärdering en viktig komponent i avdelningsaudit. I självvärderingen beskriver och analyserar avdelningen sitt kvalitetsarbete. En utsedd auditgrupp har uppdraget att genomföra en kollegial genomlysning utifrån självvärdering, intervjuer och annat underlag. Auditgruppens analys ska utmynna i konstruktiva rekommendationer till avdelningen med syfte att utveckla kvaliteten och förbättra verksamheten.

Kontaktpersoner för förvaltningens avdelningsaudit är Karolina Eldelind och Maria Björnermark.

Senast uppdaterad: 2021-10-01