Stöd och miljö

Uppsala universitet är en mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog. Universitetet ska erbjuda en inspirerande och väl fungerande fysisk, social och kulturell miljö. Kulturarv, traditioner och ett aktivt studentliv är viktiga delar av den bredare bildningsmiljön. Väl fungerande arbets- och utbildningsmiljöer understödjer utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans.

Uppsala universitet verkar i stadsmiljöer som präglas av utveckling och förnyelse, både i Uppsala och Visby. Uppsalaregionen har stark förmåga att attrahera människor, företag och organisationer med kunskap, kompetens och kapital. Uppsala universitet ska vara en aktiv och drivande part i Uppsalas och Gotlands innovationssystem och bidra till ett hållbart samhällsbyggande. Förnyelse och utveckling ges utrymme samtidigt som traditioner och historiska värden får bidra till att skapa en miljö som är attraktiv, öppen och inkluderande.

Universitetsmiljöerna i Uppsala och Visby är unika. Kulturvärden ska bevaras samtidigt som miljöerna ska upplevas som trygga och levande för dagens medarbetare och studenter. Universitetet ska i samverkan med kommun, region och andra externa aktörer bedriva långsiktig planering av både fysiska och sociala miljöer.

Universitetets verksamhetsstöd består av universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket, Uppsala universitet Innovation samt stödfunktioner vid vetenskapsområden, fakulteter och institutioner. Genom administrativt stöd, råd och sakkunskap skapar verksamhetsstödet förutsättningar för universitetet att bedriva sina huvuduppgifter och nå sitt övergripande mål. Verksamhetsstödet säkerställer även rättssäkerhet och effektiv resursanvändning i universitetets myndighetsutövning.

Verksamhetsstödet ska vara samordnat, effektivt och kvalitetssäkrande

Universitetsgemensamma och verksamhetsnära stödfunktioner ska samspela med och stärka varandra. Kvalitet och effektivitet i universitetets stödfunktioner uppnås genom ökad samordning samt en tydlig ansvars- och arbetsfördelning. De resurser som avsätts för stödfunktioner ska användas kostnadseffektivt och alltid med utgångspunkt i kärnverksamhetens behov. Universitetets verksamhetsstöd ska utveckla arbetssätt och administrativa processer med omvärldsanalys och forskningsbaserad kunskap som grund.

Teknik och stöd för möten och e-läranda ska utvecklas

Tekniken för digitala och virtuella möten ska vara lättillgänglig, robust och lättanvänd. Uppsala universitet, med verksamhet på Gotland och med vidsträckta utbildnings- och forskningssamarbeten, ska ligga i framkant när det gäller teknik och kompetens för sådana möten. Det ställer krav på investering i ny teknik och i kompetensutveckling.

Den unika universitetsmiljön i Uppsala ska bevaras och utvecklas

Universitetet har många lokaler för utbildning och forskning, liksom bibliotek, museer, trädgårdar och andra verksamheter av högt kulturhistoriskt värde belägna centralt i en snabbt växande stad. Den bredare akademiska miljön i Uppsala omfattar också studentnationer, kårer, föreningar och lärda sällskap som bidrar till en attraktiv bildnings- och studiemiljö. Universitetets ambition är att bevara befintliga miljöer men också aktivt delta i planering för hållbara lösningar som stärker dem.

Samverkan med kommun och region i utvecklingsfrågor ska stärkas

Universitetet ska vara en aktiv aktör i arbetet med översikts- och utvecklingsplaner både i Uppsala och på Gotland. Universitetet är beroende av att finnas i attraktiva stadsmiljöer och kan också bidra till utvecklingen av dessa.

Texten ovan är hämtad ur Uppsala universitets Mål och strategier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin