Framtida rumslig struktur och fysisk gestaltning

Med utgångspunkt i Uppsala universitets mål och strategier ska Utvecklingsplan 2050 stärka Uppsala universitets position som ett ledande universitet i världen. Våra akademiska miljöer ska attrahera de främsta forskarna och studenterna. Uppsala universitet ska vara en mötesplats för excellent forskning och utbildning och ett kreativt nav för lokal, regional och global utveckling.

- Vision för Utvecklingsplan 2050

Grön illustration i form av ett träd bestående av symboler, människor och kända Uppsalabyggnader. Illustrationen ska ska symbolisera målen för utvecklingsplan 2050.

Uppdraget för projektet Utvecklingsplan 2050 har varit att ta fram vägledande principer för universitetets framtida rumsliga struktur och fysiska gestaltning. Planen visar att universitet har mycket goda förutsättningar att fortsätta utvecklas i Uppsala och i Visby.

Under arbetet har tydliga linjer kommit fram som visar att universitetet kan växa hållbart utan att splittra verksamheter geografiskt. Det innebär en utveckling av ett sammanhängande stadsintegrerat universitetsområde, snarare än flera olika campus, med fler cykel- och gångstråk genom gröna miljöer som tätare förbinder universitetets olika verksamheter såväl som andra aktörer med varandra.

En sådan utveckling ger förutsättningar för framtidens universitet som förväntas ha en ännu högre grad av tvärvetenskapligt samarbete och samverkan samtidigt som det stärker universitetets närvaro och synlighet i staden.

Vision för 2050

Det attraktiva universitetet i staden – kunskapsmiljöer med tradition och mångfald i ett urbant och levande sammanhang.

Mål för 2050

Sammanhängande kunskapsmiljö och ökad samverkan

 • Universitetsmiljöerna stödjer ledande forskning, utbildning och samverkan, och kan förändras för att möta nya behov.
 • Utvecklingen av den befintliga miljön skapar närhet och stödjer kunskapskluster, såsom området för hälsa där Akademiska sjukhuset, Uppsala Science Park och BMC ingår.
 • Miljöerna bjuder in till tvärvetenskapliga möten och gränsöverskridande samverkan.
 • Faciliteterna delas av flera aktörer som stärker varandra och höjer områdenas attraktivitet.
 • Olika delar av universitetet länkas samman genom utvecklade stråk och trygga, multifunktionella uterum.
 • Universitet har starka kopplingar till Ultuna och SLU såväl som till lärmiljöer på andra platser.

Hållbarhet, hälsa och välbefinnande

 • Universitetet bidrar till hållbara miljöer och livsstilar. Universitetets miljöer uppmuntrar och stödjer anställda och studenter att leva hållbart.
 • Universitetsmiljöerna upplevs som levande, öppna och välkomnande, också för internationella studenter, medarbetare och besökare. Faciliteterna nyttjas över stora delar av dygnet.
 • Universitetets miljöer är väl anpassade till ett förändrat klimat och har utvecklats med hänsyn till uttag av naturresurser och påverkan på naturliga system.
 • Den fysiska miljön stödjer utöver universitets uppdrag också människans behov av trygghet, boende, kultur och rekreation samt erbjuder stöd och service.
 • Miljöerna ger möjlighet till såväl avskildhet som delaktighet för reflektion och rekreation.
 • Tydlig identitet och integrering i staden
 • Uppsala universitet, med sin historia och sina traditioner, har en tydlig identitet och är väl integrerat i staden.
 • Universitets bredd speglas i en mångfald av miljöer, med olika karaktär, skala och uttryck.
 • Universitetsmiljöerna tar del av och bidrar till stadens utbud.

Ökad närvaro och synlighet

 • Uppsala universitet tar plats i det offentliga rummet och har en tydlig närvaro i staden, dess platser och dess aktiviteter.
 • Universitetet etablerar sig på fler platser i de båda städerna.
 • Digitaliseringens möjligheter tas tillvara, vilket stärker Uppsala universitets kopplingar till omvärlden.
 • Nya former av närvaro har utvecklats.

Minska påverkan och optimera resursanvändningen

 • Klimatpåverkan och negativa utsläpp.
 • Minska energianvändningen.
 • Bättre nyttjande av befintliga lokaler.
 • Anpassa till klimatet och dra nytta av ekosystemtjänster.

Möjliggör en hållbar livsstil

 • Skapa trygga och inkluderande miljöer.
 • Stöd och uppmuntra hållbar mobilitet.

Utveckla miljön för hälsa och vetenskap mellan BMC och Akademiska sjukhuset

 • Skapa en ny portalplats.
 • Gör tillägg som stärker BMC.
 • Förbättra kopplingarna mellan BMC, Uppsala Science Park och Akademiska sjukhuset.
 • Låt Artillerifältet bli ett parkrum.

Ge Exercisfältet en central roll i kunskapsmiljön

 • Knyt ihop kunskapsmiljöerna på BMC och Ångströmlaboratoriet med omgivningen.
 • Skapa blandade funktioner på Exercisfältet.
 • Etablera, om lämpligt, universitetet på Exercisfältet.

Skapa nya kopplingar inom Blåsenhusområdet

 • Utveckla stråken för bättre orienterbarhet och starkare kopplingar till omgivningen.
 • Skapa fler rörelser genom centrala målpunkter.
 • Ta tillvara på ytterligare utvecklingsmöjligheter.

Komplettera övriga universitetsområden

 • Addera volymer runt EBC-området.
 • Komplettera strukturen inom Engelska parken.
 • Expandera Ekonomikum norrut.
 • Gör varsamma tillägg i kvarteret Munken.
 • Låt Campus Gotland växa vid Cramérgatan och ned mot hamnen.

Förstärk stråk och samband

 • Skapa en sammanhållande struktur.
 • Utveckla stråk mellan universitetsområden.
 • Skapa fler kopplingar till stadsstrukturen.

Skapa länkande och multifunktionella uterum

 • Tillgängliggör och programmera uterum.
 • Stöd ökad användning av uterum i universitetsmiljöerna.

Etablera en robust mötesplatsstruktur

 • Förstärk befintliga mötesplatser.
 • Skapa en mötesplatsstruktur genom att dra nytta av noder.

Nyttja möjligheterna till utåtriktat deltagande i stadsmiljön

 • Förvalta kulturarvet och fortsätt med identitetsskapande arkitektur och miljöer.
 • Utnyttja kontaktytorna mot staden för utåtriktad verksamhet.
 • Ta större plats i staden.

Styrgrupp

 • Johan Tysk, ordförande, vicerektor för teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet
 • Hanna Johannesson, stf vicerektor för teknisk-naturvetenskaplig vetenskapsområdet
 • Mats Larhed, stf vicerektor, medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
 • Anna Singer, stf vicerektor för humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
 • Peter Elenfalk, byggnadsdirektör
 • Två studentkårsrepresentanter
 • Adjungerad: Annika Sundås Larsson, biträdande byggnadsdirektör, föredragande

Bilagor

Utvecklingsplan 2050, fulltextversion december 2020 (pdf) Pdf, 6 MB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin